29
ژانویه

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷ + آخرین تغییرات

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷

آخرین اخبار پلیمری و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران :

توجه :

این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد 

 انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی میباشد.

عنوان کالا شنبه ۱۱/۶ (ریال) یکشنبه ۱۱/۷ (ریال) دوشنبه ۱۱/۸ (ریال) سه شنبه ۱۱/۹ (ریال)
۰۰۳۵ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
EX5 Jam ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰
EX5 Bakhtar ۱۰۶,۵۰۰ ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۴,۵۰۰ ۱۰۴,۴۰۰
EX5 Marun ۱۰۹,۵۰۰ ۱۰۹,۵۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۸,۵۰۰
F7000 Mehr ۱۱۱,۵۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰
F7000 Ilam ۱۰۸,۵۰۰ ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۵۰۰ ۱۱۰,۵۰۰
۵۱۱۰ ۱۰۶,۵۰۰ ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۴,۸۰۰ ۱۰۵,۶۰۰
Bl3 Jam ۱۱۳,۵۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
Bl3 Marun ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۱,۵۰۰
Bl3 Bakhtar ۱۱۲,۵۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۱۱,۵۰۰ ۱۱۱,۵۰۰
۰۰۷۵ ۹۸,۵۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
۰۲۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
Lf190 ۹۷,۵۰۰ ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۳۰۰ ۹۸,۰۰۰
۲۲B02 ۹۸,۰۰۰ ۹۶,۸۰۰ ۹۶,۵۰۰ ۹۷,۰۰۰
۵۲۵۱۸ ۹۷,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۳۰۰ ۹۷,۵۰۰
Hi500 ۹۸,۲۰۰ ۹۸,۲۰۰ ۹۸,۵۰۰ ۹۹,۵۰۰
۲۴۲۰h ۱۰۶,۸۰۰ ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
۲۴۲۰d
۲۴۲۰K
۲۱۰۲ ۹۶,۴۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۲۱۰۲ Off1
۲۱۰۰
۲۲۰۰
Lld209 Amir ۱۰۴,۰۰۰ ۱۰۴,۲۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
Lld209 Arak
PE80 Amir ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
PE80 Arak
CRP100 Amir Kabir ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
CRP100 Maroun ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
CRP100 jam ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
CRP 100 Shazand ۱۱۷,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
Z30G ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
V30G
Z30s Mar
C30s ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
Z30s Ar ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
V30s
۳۸۴۰ Tabriz ۱۰۰,۰۰۰ ۹۹,۵۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۳۸۴۰ Arak
۷۲۴۰ ۱۲۸,۵۰۰ ۱۲۹,۵۰۰ ۱۲۸,۵۰۰ ۱۲۸,۰۰۰
۱۵۴۰ ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۱۳,۵۰۰
۱۵۵۱ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۲,۲۰۰
۷۸۱ pet ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
۷۸۵ pet ۱۵۱,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰
۸۲۱ pet ۱۵۴,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
۸۲۵ pet
۵۲۵
۵۵۲R Jam
۵۵۲R shazand ۱۴۳,۵۰۰
۵۵۲R Maroun ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰ ۱۴۳,۵۰۰
۵۱۰L Jam ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۲,۰۰۰ ۱۴۲,۵۰۰
۵۱۰L Navid
۵۵۰J Jam ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ ۱۴۲,۵۰۰ ۱۴۳,۰۰۰
R60
۵۴۸R
RP340
RP340 Arak
۴۴۰G
۴۴۰L ۱۳۴,۰۰۰
MR230
ZR230
ZR 340
۳۳۲C
۳۳۲L
۵۱۰L Arak
PVC S65 Ghadir ۸۴,۵۰۰ ۸۲,۶۰۰ ۸۳,۰۰۰
PVC S65 Arvand ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۰۰۰ ۸۱,۷۰۰
PVC S65 Bandar ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰ ۸۲,۵۰۰
PVC S65 Abadan
PVC S65 Ghadir kaf ۸۳,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
PVC S65 Arvand kaf ۸۰,۵۰۰ ۸۰,۵۰۰ ۸۰,۵۰۰
PVC S65 Bandar kaf ۸۱,۰۰۰ ۸۰,۸۰۰ ۸۱,۰۰۰
PVC S65 Abadan kaf
Absn50 ۱۶۳,۰۰۰ ۱۶۵,۵۰۰ ۱۶۵,۵۰۰ ۱۶۴,۰۰۰
ABS150 ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰
ABS 10415
ABS 10720
ABS 10733
Lale 1922 ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
۱۹۲۲ Arya ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰
BL4 jam
R40 Arak
۰۶۰
EX5 Amir
۶۰۴۰
۶۰۵۱۱
DOP Oil ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
S 5000 ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۵۰۰ ۱۰۸,۵۰۰ ۱۰۸,۰۰۰

قیمت مواد اولیه پلیمری + ۹ بهمن ماه۱۳۹۷

آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران

یادآور میشود , قیمت مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و صرفا جهت اطلاع و رفاه حال همکاران محترم منتشر میگردد و این شرکت هیچگونه فعالیتی در امور خرید و فروش مواد اولیه ندارد.

قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار تهران / آخرین تغییرات قیمت روز مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد تهران

منبع : انپیا


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید  ?

صفحات مرتبط :

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده مخزن آب پلی اتیلن , وان , بشکه و انواع ظروف و محصولات پلیمری و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.
فروش محصولات پلی اتیلن نوین با حمل رایگان در تهران و البرز میباشد.

اشتراک گذاری :