19
نوامبر

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

آخرین اخبار و تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری :

توجه : 

این شرکت در زمینه خرید و فروش مواد اولیه پلیمری هیچگونه فعلالیتی ندارد 

 انتشار قیمت مواد اولیه پلیمری در این وبسایت صرفا جهت اطلاع همکاران گرامی منتشر میگردد.

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۱۰,۰۴۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۱۱,۲۷۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۱۰,۷۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۱۲,۱۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۱۰,۸۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۹,۹۸۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۹,۸۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۱۲,۲۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۱۰,۲۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۱۲,۲۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۱۰,۰۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۱۷,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۰,۷۳۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۱۱,۴۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۱۱,۶۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۱۰,۲۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۰,۶۵۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۱۰,۶۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۹,۸۸۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100Nجم۱۲,۱۷۰PE-100۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۱۱,۳۹۰۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۱۲,۱۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروجخود رنگ مشکی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپایلام۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE 100پایپاراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۲N07تزریقیپتروشیمی مهاباد۹,۴۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)S5000۹,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی اراک۹,۷۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۱۰,۱۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۱۰,۱۹۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۱۰,۲۸۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۱۰,۳۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۱۲,۴۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۱۰,۲۸۵۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۱۰,۵۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۱۱,۸۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۱۰,۲۸۵۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۹,۹۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰E02۱۱,۸۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیآریاساسول۱۲,۴۲۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Fفیلمامیرکبیر۱۲,۴۵۰۱۳۹۷/۰۶/۱۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۱۰,۲۸۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۱۰,۱۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۱۲,۵۸۵۱۳۹۷/۰۷/۱۱
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۱۰,۴۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۱,۹۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۱,۸۷۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۱۳,۴۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552Rنوید زرشیمی۱۱,۲۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۷,۱۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳,۲۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۷/۲۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lاراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۱,۲۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۲,۶۷۰۱۳۹۷/۰۶/۰۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۵,۸۵۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 Pپتروشیمی جم۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۲,۸۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۱,۸۴۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۱۳,۶۰۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۸/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۱۱,۲۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۱,۲۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳,۶۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۷,۷۵۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sتزریقیپتروشیمی شازند اراک۱۱,۳۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۱۱,۴۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۲,۰۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۱۲,۳۷۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۱۴,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۱۶,۳۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۱۳,۹۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۱۴,۵۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۱۳,۴۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۱۸,۵۰۰شازند اراک۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۱۳,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۰
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۱۸,۲۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۱۱,۰۵۰۱۳۹۷/۰۴/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۱۵,۹۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۱۳,۴۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۱۴,۵۳۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۲۱,۹۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریقپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)تزریقپتروشیمی اراک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۱۱,۱۸۵کریستال۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۱۱,۲۵۰کریستال تخت جمشید۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۱۶۰تبریز۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۴۶۰تبریز۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)N32۱۱,۵۵۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۱۲,۲۵۰هایمپک۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۸,۴۵۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۱۳,۱۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۱۳,۳۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۹,۹۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۱۵,۱۵۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۱۹,۹۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۱۸,۴۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۱۹,۹۹۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۲۱,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۰,۹۵۰۱۳۹۷/۰۴/۰۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۲۰,۲۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۳۹۷/۰۸/۲۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۱۸,۶۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۲۴,۱۵۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۲۴,۸۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویاندرب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK Chemical۱۸,۹۰۰TEX PET۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG645تندگویان۱۷,۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۱,۷۰۰۱۳۹۷/۰۶/۰۷
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۱۵,۰۵۰۱۳۹۷/۰۸/۱۹
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۸,۵۳۰۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۸,۳۱۰۱۳۹۷/۰۸/۲۷
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۵,۳۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۱۳,۹۰۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۷/۱۵
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65بندر امام۸,۵۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونارونددرب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۸
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیردرب پتروشیمی۱۳۹۷/۰۸/۲۸

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار آزاد + ۲۸ آبان ۹۷

یادآور میشود , قیمت مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و صرفا جهت اطلاع و رفاه حال همکاران محترم منتشر میگردد.

قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار تهران / آخرین تغییرات قیمت مواد اولیه پلیمری در بازار


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید  🙂

اشتراک گذاری :