تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
20
ژانویه

آزمایش آنتی باکتریال پلی اتیلن سنگین برای تولید قطعات پلی اتیلن آنتی باکتری

آنتی باکتریال – تهیه آمیزه ضد باکتری یا آنتی باکتریال پلی اتیلن با توجه به استفاده وسیع این پلیمر در صنایع بسته بندی مواد غذایی، تجهیزات پزشکی،سبدهای پلی اتیلنی,سطل های زباله شهری و  ساخت تانکر و مخازن آب و … بسیار مهم می باشد. در این تحقیق، به منظور آنتی باکتریال نمودن پلی اتیلن از تریکلوزان(۴،۴،۲- تری کلرو-۲- هیدروکسی دی فنیل اتر) استفاده شد. تریکلوزان یک ماده سنتزی، غیر یونی و با طیف گسترده ای از خواص ضد باکتری است. آمیزه %۱۰ (پلی اتیلن و تریکلوزان) و (پلی اتیلن پیوند زده شده با مالئیک انیدرید و تریکلوزان) توسط مخلوط کن داخلی تهیه شد. سپس ترکیباتی با %۱، %۵/۰ و %۱/۰ تریکلوزان از آمیزه های %۱۰ توسط اکسترودر دو مارپیچه تهیه گردید. به منظور بررسی قطبیت ماتریس پلیمری بر میزان رهایش تریکلوزان در این تحقیق از مالئیک انیدرید استفاده شد. همچنین برای بررسی میزان بلورینگی بر میزان رهایش، نمونه ها با سه نرخ ایزوترمال، سرد کردن ناگهانی و نرخ خنک سازی C/min°۱۰-۵ خنک شدند. به منظور بررسی میزان رهایش تریکلوزان از ماتریس پلیمری از دستگاه طیف سنج ماوراء بنفش استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده از میزان رهایش تریکلوزان از درون نمونه ها، گروه های قطبی مالئیک انیدرید موجود در پلی اتیلن پیوند زده شده با مالئیک انیدرید باعث افزایش میزان رهایش تریکلوزان از درون پلی اتیلن شدند. همچنین نمونه هایی که به صورت سریع خنک شده بودند نسبت به نمونه هایی که با نرخ خنک سازی °C/min10- 5 خنک شده بودند دارای میزان رهایش بیشتری بودند و کمترین میزان رهایش تریکلوزان مربوط به نمونه هایی بود که به صورت ایزوترمال خنک شده بودند.خواص ضد باکتری پلی اتیلن حاوی تریکلوزان بر اساس استاندارد ۲۱۴۹ASTM E ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که پلی اتیلن حاوی تریکلوزان دارای خواص ضد باکتری بسیار خوبی می‌باشد. تریکلوزان نسبت به باکتری های گرم مثبت قویتر از باکتری های گرم منفی عمل می‌کند. همچنین مقایسه نمونه های حاوی مالئیک انیدرید و نمونه های بدون مالئیک انیدرید نشان داد که نمونه های حاوی مالئیک انیدرید قدرت ضد باکتری یا آنتی باکتریال بیشتری از خود نشان می‌‌دهد.

اشتراک گذاری :