16
جولای

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، نجف ۶ تا ۱۰ شهریور ۹۶

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه های اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﯾﺮان در ﻋﺮاق در ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ با ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در ﻃﻰ ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮو ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺑﻪ ﻧﺎم ” اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ : ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ” و در راﺳﺘﺎى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎى ﮐﻠﻰ ﺻﺎدراﺗﻰ ﺑﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى اﺳﺎﺳﻰ و ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﺑﺮاى ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ، ﻟﺰوم ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺑﻰ – ﺷﯿﻌﻰ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ دﯾﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ،در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻼﻣﻰ اﯾﺮان در ﻧﺠﻒ را ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎى زﻧﺠﯿﺮه ،در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﻰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻧﺠﻒ با محوریت تامین کالاهای زنجیره های ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻗﻤﺮى (ﻣﺤﺮم) ، با ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت, ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﻰ , ﮐﺸﺎورزى , ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ , ﻣﺒﻠﻤﺎن ادارى و ﻣﻨﺰل , ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ , ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و دﮐﻮراﺳﯿﻮن داﺧﻠﻰ, ماشین آلات , ﺧﻮدرو و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو  برگزار نماید.

منبع: polympart.com


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب :


تولید پلی اتیلن سبک F2420 برای اولین بار در پتروشیمی امیرکبیردرباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :