تانکر 6000 لیتری پلاستیکی عمودی
06
مارس

نام های تجاری پلیمرها / عناوین اختصاری پلاستیک های پر مصرف

تنوع پلیمرها با نام های تجاری پلیمرها , متفاوت و بسیار زیادند . اما در این بین استفاده از نام های تجاری پلیمرها برای شناسایی مواد پایه آن بسیار معمول است. در زیر به برخی از این اختصارات بکار رفته اشاره می گردد.

 

 

Thermoplastic Elastomer (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر

Polyaryletherketone (PAEK)

پلی آریلات کتون

Acrylonitrile Ethylene Styrene (AES)

آکریلونیتریل اتیلن استایرین

Thermoplastic Polyurethane (TPU)

ترموپلاستیک پلی یورتان

Polyamide (Nylon)

پلی آمید یا نایلن

Acrylonitrile Styrene (AS)

آکریلونیتریل استایرین

Thermoset (TS)

ترموست

Polybenzimidazole (PBI)

پلی بنزیمیدازول

Acrylonitrile Styrene Acrylate (ASA)

آکریلونیتریل استایرین آکریلات

Thermoset Elastomer (TSE)

ترموست الاستومر

Polybutadiene Rubber (PBR)

پلی بوتادی ان رابر

Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)

آکریلونیتریل بوتادی ان استایرین

Diallyl Phthalate (DAP)

دایلیل فتالات

Polybutylene (PB)

پلی بوتیلن

Acrylic (Acrylic)

آکریلیک

Dicyclopentadiene (DCPD)

دی سیکلوپنتا دی ان

Polyparaxylylene (PPX)

پلی پارا زایلن

Alphamethylstyrene (AMS)

آلفا متیل استایرن

Cellulose Acetate (CA)

سلولز استات

Polypropylene (PP)

پلی پروپیلن

Alkyd (Alkyd)

آلکید

Silicone (Silicone)

سیلیکون

Polysulfone (PSU)

پلی سولفون

Epoxy (Epoxy)

اپوکسی

Fluoropolymer (Fluoropolymer)

فلوروپلیمر

Polyphenylene Ether (PPE)

پلی فنیل اتر

Acetal (Acetal)

استال

Phenolic (Phenolic)

فنولیک

Polyphenylene Sulfide (PPS)

پلی فنیلسولفید

Styrene Acrylonitrile (SAN)

استایرن اکریلونیتریل

Furan (Furan)

فوران

Polycaprolactone (PCL)

پلی کاپرولاکتون

Styrene Acrylonitrile Silicone (SAS)

استایرن اکریلونیتریل سیلیکون

Styrene Maleic Anhydride (SMA)

مالئیک انیدرید

Polyketone (PK)

پلی کتون

Styrenic + Vinyl + Acrylonitrile (SVA)

استایرن وینیل آکریلونیتریل

Maleic Anhydride Grafted Polymer (MAH-g)

مالئیک انیدرید گرافت شده

Polycarbonate (PC)

پلی کربنات

Urea (Urea)

اوره

Methyl Cellulose (MC)

متیل سلولز

Polylactic Acid (PLA)

پلی لاکتیک اسید

Polyether Imide (PEI)

پلی اتر ایمید

Methyl Methacrylate (MM)

متیل متاکریلات

Polymethylpentene (PMP)

پلی متیل پنتن

Polyethylene (PE)

پلی اتیلن

Melamine (Melamine)

ملامین

Polyvinyl Chloride (PVC)

پلی وینیل کلراید

Polyethylene Naphthalate (PEN)

پلی اتیلن نفتالات

Vinyl Alcohol (VOH)

ونیل الکل

Polyurethane (PUR)

پلی یورتان

Polystyrene (PS)

پلی استایرن

Ionomer (Ionomer)

یونومر

Polyurethane Thermoset Elastomer (TSU)

پلی یورتان ترموست الاستومر

Polyester (Polyester)

پلی استر

Proprietary (Proprietary Liquid Crystal Polymer (LCP)

پلیمر کریستال مایع

Polyolefin (Polyolefin)

پلی الفین

Unspecified (Unspecified)

عمومی

Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers)

پلیمر های زیست تخریب پذیر

Polyimide (PI)

پلی ایمید

Thermoplastic Elastomer (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر

Thermoplastic, Unspecified (TP, Unspecified)

ترموپلاستیک

Polyarylate (Polyarylate)

پلی آریلات

نام های تجاری پلیمرها

 

 

منبع: basparan.com

اشتراک گذاری :