06
ژوئن

مواد پلیمری در بورس کالای ایران + لیست آمار معاملات ۱۶ خرداد ۹۶

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ خردادماه ۹۶

 

نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) ارزش معامله (هزارریال) نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلام نقدی ۳۸,۹۴۴ ۱۰۱۲ ۳۸,۹۴۴ ۲۲ ۲۲ ۸۵۶,۷۶۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازند نقدی ۴۱,۱۵۳ ۲۰۰۰ ۴۱,۱۵۳ ۲۰۴۰ ۲۰۰۰ ۸۲,۳۰۶,۰۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاه نقدی ۳۸,۲۸۴ ۴۸۰ ۳۸,۲۸۴ ۲۱۶ ۲۱۶ ۸,۲۶۹,۳۴۴ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ۴۵,۸۵۸ ۰ ۴۵,۸۵۸ ۵۰ ۵۰ ۲,۲۹۲,۹۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) ۴۱,۸۰۳ ۰ ۴۱,۸۰۳ ۲۲ ۲۲ ۹۱۹,۶۶۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA
پتروشیمی جم نقدی ۴۰,۷۰۹ ۱۰۱۲ ۴۰,۷۰۹ ۲۲ ۲۲ ۸۹۵,۵۹۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00
پتروشیمی لاله نقدی ۴۱,۸۰۳ ۱۰۱۵/۲ ۴۱,۸۰۳ ۴۳/۲ ۲۱/۶ ۹۰۲,۹۴۵ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP500J
پتروشیمی مارون سلف ۳۸,۲۴۲ ۱۱۰۰ ۳۸,۲۴۲ ۱۹۸ ۱۷۶ ۶,۷۳۰,۵۹۲ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ۴۷,۱۹۴ ۰ ۴۷,۱۹۴ ۴۰ ۴۰ ۱,۸۸۷,۷۶۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) ۴۰,۷۰۹ ۰ ۴۰,۷۰۹ ۲۲ ۲۲ ۸۹۵,۵۹۸ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر نقدی ۳۱,۳۷۶ ۱۰۰۰ ۳۱,۱۶۷ ۱۶۲۰ ۱۰۰۰ ۳۱,۳۷۵,۹۴۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازند نقدی ۴۰,۲۹۲ ۲۰۰ ۳۸,۲۴۲ ۷۲۰ ۲۰۰ ۸,۰۵۸,۴۲۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجال نقدی ۳۸,۲۴۲ ۲۱۰ ۳۸,۲۴۲ ۳۳۶ ۱۸۹ ۷,۲۲۷,۷۳۸ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی تخت جمشید نقدی ۴۲۰ ۵۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) ۳۸,۲۴۲ ۰ ۳۸,۲۴۲ ۲۱ ۲۱ ۸۰۳,۰۸۲ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمی نقدی ۴۷,۵۹۸ ۵۰۴ ۴۳,۲۷۱ ۶۳۸۴ ۵۰۴ ۲۳,۹۸۹,۳۹۲ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۹,۶۹۷ ۶۰۰ ۴۹,۶۹۷ ۳۹۰ ۳۵۰ ۱۷,۳۹۳,۹۵۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نار نقدی ۳۸,۵۸۰ ۷۱۴ ۳۸,۲۴۲ ۱۳۲۳ ۷۱۴ ۲۷,۵۴۶,۰۱۵ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی تخت جمشید نقدی ۲۱۰ ۵۴,۴۴۰ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ۳۲,۹۳۰ ۰ ۳۲,۹۳۰ ۱۱ ۱۱ ۳۶۲,۲۳۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی ۳۱,۳۴۳ ۱۹۸۰ ۳۱,۱۶۷ ۲۸۳۸ ۱۹۸۰ ۶۲,۰۵۹,۱۴۰ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۵,۸۵۸ ۱۰۰ ۴۵,۸۵۸ ۵۰ ۵۰ ۲,۲۹۲,۹۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۲,۹۳۰ ۱۵۱۸ ۳۲,۹۳۰ ۱۷۶ ۱۷۶ ۵,۷۹۵,۶۸۰ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۵۶۷ ۵۴,۴۴۰ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ۳۵,۲۱۷ ۰ ۳۵,۲۱۷ ۳۳۰ ۳۳۰ ۱۱,۶۲۱,۶۱۰ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمی نقدی ۴۷,۵۹۸ ۵۲۵ ۴۳,۲۷۱ ۷۵۶۰ ۵۲۵ ۲۴,۹۸۸,۹۵۰ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۷,۱۴۳ ۶۰۰ ۴۷,۱۴۳ ۱۰۰ ۸۰ ۳,۷۷۱,۴۴۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی CR380
پتروشیمی پلی نار نقدی ۳۹,۴۸۱ ۳۰۰ ۳۹,۴۸۱ ۲۲۰ ۲۲۰ ۸,۶۸۵,۸۲۰ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۶۳۰ ۵۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ۳۱,۹۴۲ ۰ ۳۱,۹۴۲ ۱۷۶ ۱۷۶ ۵,۶۲۱,۷۹۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی مارون نقدی ۳۸,۹۴۴ ۸۸۰ ۳۸,۹۴۴ ۲۲ ۲۲ ۸۵۶,۷۶۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰
پتروشیمی بندرامام نقدی ۴۱,۸۰۳ ۱۵۰۰ ۴۱,۸۰۳ ۷۲۰ ۷۰۰ ۲۹,۲۶۲,۱۰۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) ۳۱,۱۶۷ ۰ ۳۱,۱۶۷ ۸۰ ۸۰ ۲,۴۹۳,۳۶۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۴,۱۶۰ ۱۰۱۲ ۳۴,۱۶۰ ۱۷۱۶ ۴۸۴ ۱۶,۵۳۳,۴۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV
پتروشیمی لرستان نقدی ۲۴۰ ۳۷,۲۶۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهر نقدی ۳۸,۹۴۴ ۱۷۶۰ ۳۸,۹۴۴ ۸۸ ۸۸ ۳,۴۲۷,۰۷۲ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی شازند نقدی ۳۹,۴۸۸ ۱۵۰۰ ۳۹,۴۸۸ ۵۸۰ ۵۴۰ ۲۱,۳۲۳,۵۲۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاه نقدی ۳۸,۹۴۴ ۴۸۰ ۳۸,۹۴۴ ۴۸ ۴۸ ۱,۸۶۹,۳۱۲ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) ۴۳,۲۷۱ ۰ ۴۳,۲۷۱ ۶۶ ۶۶ ۲,۸۵۵,۸۸۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) ۳۸,۹۴۴ ۰ ۳۸,۹۴۴ ۱۱۰ ۱۱۰ ۴,۲۸۳,۸۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۸,۲۸۴ ۳۰۰۰ ۳۸,۲۸۴ ۱۹۰ ۱۹۰ ۷,۲۷۳,۹۶۰ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۵۷,۹۸۲ ۲۰۰۲ ۵۷,۹۸۲ ۴۰/۰۴ ۴۰/۰۴ ۲,۳۲۱,۵۹۹ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) ۴۱,۸۰۳ ۰ ۴۱,۸۰۳ ۵۳۰ ۵۳۰ ۲۲,۱۵۵,۵۹۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۶,۹۵۵ ۱۰۱۲ ۳۶,۹۵۵ ۱۸۰۴ ۱۹۸ ۷,۳۱۷,۰۹۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV
پتروشیمی لرستان نقدی ۲۴۰ ۳۷,۲۶۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) ۴۰,۷۰۹ ۰ ۴۰,۷۰۹ ۱۵۰ ۱۵۰ ۶,۱۰۶,۳۵۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۴,۲۸۳ ۵۰۶ ۳۴,۲۸۳ ۸۸ ۶۶ ۲,۲۶۲,۶۷۸ عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جم نقدی ۴۲,۴۵۵ ۱۴۹۶ ۳۸,۵۹۶ ۴۰۰۴ ۱۴۹۶ ۶۳,۵۱۲,۶۸۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) ۳۸,۹۴۴ ۰ ۳۸,۹۴۴ ۶۶ ۶۶ ۲,۵۷۰,۳۰۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02
پتروشیمی مهاباد نقدی ۲۴۰ ۴۰,۷۰۹ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰
پتروشیمی تخت جمشید نقدی ۶۱,۷۰۱ ۳۱۵ ۶۱,۷۰۱ ۱۰۵ ۱۰۵ ۶,۴۷۸,۶۰۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسول نقدی ۴۲,۵۱۱ ۵۵۰ ۴۲,۵۱۱ ۴۴ ۴۴ ۱,۸۷۰,۴۸۴ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جم نقدی ۴۳,۲۷۱ ۶۶۰ ۴۳,۲۷۱ ۱۹۸ ۱۷۶ ۷,۶۱۵,۶۹۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آبادان نقدی ۳۱,۱۶۷ ۵۰۰ ۳۱,۱۶۷ ۴۰ ۴۰ ۱,۲۴۶,۶۸۰ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱
پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی ۶۰۰ ۴۷,۱۴۳ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV
پتروشیمی جم نقدی ۳۷,۹۷۰ ۵۰۶ ۳۷,۹۷۰ ۴۴ ۴۴ ۱,۶۷۰,۶۸۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00
پتروشیمی لاله نقدی ۴۶,۲۵۴ ۵۱۸/۴ ۴۵,۹۸۳ ۶۰۴/۸ ۵۱۸/۴ ۲۳,۹۷۸,۰۳۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی مارون نقدی ۳۸,۶۲۴ ۱۱۰۰ ۳۸,۲۴۲ ۱۷۱۶ ۱۱۰۰ ۴۲,۴۸۶,۷۹۶ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) ۴۳,۲۷۱ ۰ ۴۳,۲۷۱ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴,۳۲۷,۱۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV
پتروشیمی جم نقدی ۵۰۶ ۳۸,۹۳۸ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پتروشیمی شازند نقدی ۳۸,۹۳۸ ۲۰۰ ۳۸,۹۳۸ ۱۰۰ ۱۰۰ ۳,۸۹۳,۸۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسول نقدی ۳۸,۹۴۴ ۴۴۰ ۳۸,۹۴۴ ۲۲ ۲۲ ۸۵۶,۷۶۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) ۳۸,۲۸۴ ۰ ۳۸,۲۸۴ ۱۲۰ ۱۲۰ ۴,۵۹۴,۰۸۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۵,۲۱۷ ۱۰۱۲ ۳۵,۲۱۷ ۱۳۷۵ ۳۰۸ ۱۰,۸۴۶,۸۳۶ عمده عادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
پتروشیمی شازند نقدی ۲۰۰ ۳۹,۴۸۱ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) ۴۲,۰۸۹ ۰ ۴۲,۰۸۹ ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۱,۰۴۴,۵۰۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۱,۵۱۱ ۵۰۶ ۳۱,۱۶۷ ۱۲۵۴ ۵۰۶ ۱۵,۹۴۴,۳۴۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی مارون نقدی ۴۲,۹۱۵ ۲۶۴۰ ۴۲,۰۸۹ ۳۸۰۶ ۲۶۴۰ ۱۱۳,۲۹۶,۷۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) ۳۹,۴۸۸ ۰ ۳۹,۴۸۸ ۱۲۰ ۱۲۰ ۴,۷۳۸,۵۶۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01
پتروشیمی مهاباد نقدی ۲۴۰ ۴۰,۷۰۹ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمی نقدی ۴۱,۴۴۶ ۷۵۶ ۳۸,۲۴۲ ۲۴۱۵ ۷۵۶ ۳۱,۳۳۲,۸۶۱ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰
پتروشیمی تبریز نقدی ۴۷,۱۹۴ ۱۵۰ ۴۷,۱۹۴ ۱۱۰ ۱۱۰ ۵,۱۹۱,۳۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۵,۶۱۱ ۱۰۱۲ ۳۵,۲۱۷ ۱۷۷۱ ۱۰۱۲ ۳۶,۰۳۸,۱۵۶ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۴۴۱ ۵۴,۴۴۰ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) ۳۱,۱۶۷ ۰ ۳۱,۱۶۷ ۲۰ ۲۰ ۶۲۳,۳۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۸,۲۸۴ ۳۰۰۰ ۳۸,۲۸۴ ۱۸۰ ۱۸۰ ۶,۸۹۱,۱۲۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
پتروشیمی بندرامام نقدی ۴۵,۹۸۳ ۱۰۰۰ ۴۱,۸۰۳ ۸۶۴۰ ۱۰۰۰ ۴۵,۹۸۳,۰۰۰ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جم نقدی ۴۳,۲۷۱ ۶۶۰ ۴۳,۲۷۱ ۱۱۰ ۱۱۰ ۴,۷۵۹,۸۱۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آبادان نقدی ۳۴,۲۸۳ ۵۰۰ ۳۴,۲۸۳ ۱۶۰ ۴۰ ۱,۳۷۱,۳۲۰ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰
پتروشیمی بندرامام نقدی ۳۸۰/۳۸ ۵۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی امیرکبیر سلف ۴۰,۷۰۹ ۱۱۰۰ ۴۰,۷۰۹ ۹۷۰ ۹۵۰ ۳۸,۶۷۳,۵۵۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروند نقدی ۳۱,۱۶۷ ۱۵۰۰ ۳۱,۱۶۷ ۴۴۰ ۲۸۰ ۸,۷۲۶,۷۶۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پتروشیمی تبریز نقدی ۳۸,۹۳۸ ۷۰۰ ۳۸,۹۳۸ ۲۹۰ ۲۱۰ ۸,۱۷۶,۹۸۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۴,۷۲۴ ۲۰۰۲ ۳۴,۱۶۰ ۳۰۱۴ ۲۰۰۲ ۶۹,۵۱۶,۶۷۸ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰
پتروشیمی بندرامام نقدی ۱۵۷۵ ۵۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ۳۴,۱۶۰ ۰ ۳۴,۱۶۰ ۵۲۸ ۵۲۸ ۱۸,۰۳۶,۴۸۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیر سلف ۴۲,۰۸۹ ۳۰۰۰ ۴۲,۰۸۹ ۱۸۳۰ ۱۵۷۰ ۶۶,۰۷۹,۷۳۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروند سلف ۴۰,۳۹۲ ۲۲۰ ۳۳,۶۶۰ ۲۶۸۴ ۲۲۰ ۸,۸۸۶,۲۴۰ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جم نقدی ۴۴,۳۳۴ ۶۶۰ ۴۴,۳۳۴ ۲۲ ۲۲ ۹۷۵,۳۴۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۱,۹۴۲ ۴۵۱۰ ۳۱,۹۴۲ ۸۹۱ ۸۹۱ ۲۸,۴۶۰,۳۲۲ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۱۱۶۱/۱۶ ۵۷,۹۸۲ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) ۳۶,۹۵۵ ۰ ۳۶,۹۵۵ ۱۵۴ ۱۵۴ ۵,۶۹۱,۰۷۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H
پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۴۱,۸۰۳ ۱۱۰۰ ۴۱,۸۰۳ ۲۲ ۲۲ ۹۱۹,۶۶۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰
پتروشیمی آریا ساسول نقدی ۴۱,۸۰۳ ۱۱۰۰ ۴۱,۸۰۳ ۳۰۸ ۳۰۸ ۱۲,۸۷۵,۳۲۴ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جم نقدی ۴۳,۲۷۱ ۶۶۰ ۴۳,۲۷۱ ۱۱۰ ۱۱۰ ۴,۷۵۹,۸۱۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویان سلف ۳۷,۳۵۷ ۲۰۰۲ ۳۶,۹۵۵ ۲۸۳۸ ۲۰۰۲ ۷۴,۷۸۸,۴۵۰ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامام نقدی ۲۱۰/۲۱ ۵۴,۴۴۰ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیر سلف ۳۱,۱۶۷ ۲۸۰ ۳۱,۱۶۷ ۳۲۰ ۲۸۰ ۸,۷۲۶,۷۶۰ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
پتروشیمی شازند نقدی ۴۳,۲۷۱ ۷۰۰ ۴۳,۲۷۱ ۶۰ ۶۰ ۲,۵۹۶,۲۶۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجال نقدی ۳۸,۲۶۲ ۶۳۰ ۳۸,۲۴۲ ۷۵۶ ۶۳۰ ۲۴,۱۰۵,۱۸۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D
پتروشیمی امیرکبیر نقدی ۲۲۰ ۴۵,۹۸۳ ۰ ۰ ۰۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP500J پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) ۳۸,۲۴۲ ۰ ۳۸,۲۴۲ ۸۸ ۸۸ ۳,۳۶۵,۲۹۶ عمده عادی

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران

لازم بذکر است , انتشار آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین از منابع و مراجع ذیصلاح و با استعلام  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی صورت میگیرد.

آمار قیمت مواد پلیمری در معاملات بورس کالای ایران / پلاستیک در بورس کالا + ۱۶ خرداد ۹۶

آخرین آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران با www.polynovin.com

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب:درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :