06
ژوئن

مواد پلیمری در بورس کالای ایران + لیست آمار معاملات ۱۶ خرداد ۹۶

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۶ خردادماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهنوع قراردادقیمت پایانی میانگین موزون (ریال) عرضه (تن)قیمت پایه عرضه (ریال)تقاضا (تن)حجم معامله (تن)ارزش معامله (هزارریال)نحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی ایلامنقدی۳۸,۹۴۴۱۰۱۲۳۸,۹۴۴۲۲۲۲۸۵۶,۷۶۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی شازندنقدی۴۱,۱۵۳۲۰۰۰۴۱,۱۵۳۲۰۴۰۲۰۰۰۸۲,۳۰۶,۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3
پلیمر کرمانشاهنقدی۳۸,۲۸۴۴۸۰۳۸,۲۸۴۲۱۶۲۱۶۸,۲۶۹,۳۴۴عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)۴۵,۸۵۸۰۴۵,۸۵۸۵۰۵۰۲,۲۹۲,۹۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)۴۱,۸۰۳۰۴۱,۸۰۳۲۲۲۲۹۱۹,۶۶۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AA
پتروشیمی جمنقدی۴۰,۷۰۹۱۰۱۲۴۰,۷۰۹۲۲۲۲۸۹۵,۵۹۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00
پتروشیمی لالهنقدی۴۱,۸۰۳۱۰۱۵/۲۴۱,۸۰۳۴۳/۲۲۱/۶۹۰۲,۹۴۵عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP500J
پتروشیمی مارونسلف۳۸,۲۴۲۱۱۰۰۳۸,۲۴۲۱۹۸۱۷۶۶,۷۳۰,۵۹۲عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریزنقدی (مچینگ)۴۷,۱۹۴۰۴۷,۱۹۴۴۰۴۰۱,۸۸۷,۷۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱AAپتروشیمی جمنقدی (مچینگ)۴۰,۷۰۹۰۴۰,۷۰۹۲۲۲۲۸۹۵,۵۹۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیرنقدی۳۱,۳۷۶۱۰۰۰۳۱,۱۶۷۱۶۲۰۱۰۰۰۳۱,۳۷۵,۹۴۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S
پتروشیمی شازندنقدی۴۰,۲۹۲۲۰۰۳۸,۲۴۲۷۲۰۲۰۰۸,۰۵۸,۴۲۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL
پتروشیمی رجالنقدی۳۸,۲۴۲۲۱۰۳۸,۲۴۲۳۳۶۱۸۹۷,۲۲۷,۷۳۸عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی تخت جمشیدنقدی۴۲۰۵۷,۹۸۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجالنقدی (مچینگ)۳۸,۲۴۲۰۳۸,۲۴۲۲۱۲۱۸۰۳,۰۸۲عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C
نوید زرشیمینقدی۴۷,۵۹۸۵۰۴۴۳,۲۷۱۶۳۸۴۵۰۴۲۳,۹۸۹,۳۹۲عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰
پتروشیمی تبریزنقدی۴۹,۶۹۷۶۰۰۴۹,۶۹۷۳۹۰۳۵۰۱۷,۳۹۳,۹۵۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی SF060
پتروشیمی پلی نارنقدی۳۸,۵۸۰۷۱۴۳۸,۲۴۲۱۳۲۳۷۱۴۲۷,۵۴۶,۰۱۵عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی تخت جمشیدنقدی۲۱۰۵۴,۴۴۰۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)۳۲,۹۳۰۰۳۲,۹۳۰۱۱۱۱۳۶۲,۲۳۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروندنقدی۳۱,۳۴۳۱۹۸۰۳۱,۱۶۷۲۸۳۸۱۹۸۰۶۲,۰۵۹,۱۴۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰
پتروشیمی تبریزنقدی۴۵,۸۵۸۱۰۰۴۵,۸۵۸۵۰۵۰۲,۲۹۲,۹۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641
پتروشیمی تندگویانسلف۳۲,۹۳۰۱۵۱۸۳۲,۹۳۰۱۷۶۱۷۶۵,۷۹۵,۶۸۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۵۶۷۵۴,۴۴۰۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)۳۵,۲۱۷۰۳۵,۲۱۷۳۳۰۳۳۰۱۱,۶۲۱,۶۱۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C
نوید زرشیمینقدی۴۷,۵۹۸۵۲۵۴۳,۲۷۱۷۵۶۰۵۲۵۲۴,۹۸۸,۹۵۰عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰
پتروشیمی تبریزنقدی۴۷,۱۴۳۶۰۰۴۷,۱۴۳۱۰۰۸۰۳,۷۷۱,۴۴۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی CR380
پتروشیمی پلی نارنقدی۳۹,۴۸۱۳۰۰۳۹,۴۸۱۲۲۰۲۲۰۸,۶۸۵,۸۲۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۶۳۰۵۷,۹۸۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)۳۱,۹۴۲۰۳۱,۹۴۲۱۷۶۱۷۶۵,۶۲۱,۷۹۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پتروشیمی ماروننقدی۳۸,۹۴۴۸۸۰۳۸,۹۴۴۲۲۲۲۸۵۶,۷۶۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰
پتروشیمی بندرامامنقدی۴۱,۸۰۳۱۵۰۰۴۱,۸۰۳۷۲۰۷۰۰۲۹,۲۶۲,۱۰۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروندنقدی (مچینگ)۳۱,۱۶۷۰۳۱,۱۶۷۸۰۸۰۲,۴۹۳,۳۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویانسلف۳۴,۱۶۰۱۰۱۲۳۴,۱۶۰۱۷۱۶۴۸۴۱۶,۵۳۳,۴۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B04UV
پتروشیمی لرستاننقدی۲۴۰۳۷,۲۶۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000
پتروشیمی مهرنقدی۳۸,۹۴۴۱۷۶۰۳۸,۹۴۴۸۸۸۸۳,۴۲۷,۰۷۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی شازندنقدی۳۹,۴۸۸۱۵۰۰۳۹,۴۸۸۵۸۰۵۴۰۲۱,۳۲۳,۵۲۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5
پلیمر کرمانشاهنقدی۳۸,۹۴۴۴۸۰۳۸,۹۴۴۴۸۴۸۱,۸۶۹,۳۱۲عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جمنقدی (مچینگ)۴۳,۲۷۱۰۴۳,۲۷۱۶۶۶۶۲,۸۵۵,۸۸۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسولنقدی (مچینگ)۳۸,۹۴۴۰۳۸,۹۴۴۱۱۰۱۱۰۴,۲۸۳,۸۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۸,۲۸۴۳۰۰۰۳۸,۲۸۴۱۹۰۱۹۰۷,۲۷۳,۹۶۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۵۷,۹۸۲۲۰۰۲۵۷,۹۸۲۴۰/۰۴۴۰/۰۴۲,۳۲۱,۵۹۹عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)۴۱,۸۰۳۰۴۱,۸۰۳۵۳۰۵۳۰۲۲,۱۵۵,۵۹۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویانسلف۳۶,۹۵۵۱۰۱۲۳۶,۹۵۵۱۸۰۴۱۹۸۷,۳۱۷,۰۹۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV
پتروشیمی لرستاننقدی۲۴۰۳۷,۲۶۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیرسلف (مچینگ)۴۰,۷۰۹۰۴۰,۷۰۹۱۵۰۱۵۰۶,۱۰۶,۳۵۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S70
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۴,۲۸۳۵۰۶۳۴,۲۸۳۸۸۶۶۲,۲۶۲,۶۷۸عمدهعادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J
پلی پروپیلن جمنقدی۴۲,۴۵۵۱۴۹۶۳۸,۵۹۶۴۰۰۴۱۴۹۶۶۳,۵۱۲,۶۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهرنقدی (مچینگ)۳۸,۹۴۴۰۳۸,۹۴۴۶۶۶۶۲,۵۷۰,۳۰۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02
پتروشیمی مهابادنقدی۲۴۰۴۰,۷۰۹۰۰۰۰عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰
پتروشیمی تخت جمشیدنقدی۶۱,۷۰۱۳۱۵۶۱,۷۰۱۱۰۵۱۰۵۶,۴۷۸,۶۰۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۴۲,۵۱۱۵۵۰۴۲,۵۱۱۴۴۴۴۱,۸۷۰,۴۸۴عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R
پلی پروپیلن جمنقدی۴۳,۲۷۱۶۶۰۴۳,۲۷۱۱۹۸۱۷۶۷,۶۱۵,۶۹۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی آباداننقدی۳۱,۱۶۷۵۰۰۳۱,۱۶۷۴۰۴۰۱,۲۴۶,۶۸۰عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱
پتروشیمیایی تخت جمشید پارسنقدی۶۰۰۴۷,۱۴۳۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۵۰۷UV
پتروشیمی جمنقدی۳۷,۹۷۰۵۰۶۳۷,۹۷۰۴۴۴۴۱,۶۷۰,۶۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00
پتروشیمی لالهنقدی۴۶,۲۵۴۵۱۸/۴۴۵,۹۸۳۶۰۴/۸۵۱۸/۴۲۳,۹۷۸,۰۳۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی C30S
پتروشیمی ماروننقدی۳۸,۶۲۴۱۱۰۰۳۸,۲۴۲۱۷۱۶۱۱۰۰۴۲,۴۸۶,۷۹۶عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40Rپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)۴۳,۲۷۱۰۴۳,۲۷۱۱۰۰۱۰۰۴,۳۲۷,۱۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۵۰۴UV
پتروشیمی جمنقدی۵۰۶۳۸,۹۳۸۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پتروشیمی شازندنقدی۳۸,۹۳۸۲۰۰۳۸,۹۳۸۱۰۰۱۰۰۳,۸۹۳,۸۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۳۸,۹۴۴۴۴۰۳۸,۹۴۴۲۲۲۲۸۵۶,۷۶۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامامنقدی (مچینگ)۳۸,۲۸۴۰۳۸,۲۸۴۱۲۰۱۲۰۴,۵۹۴,۰۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویانسلف۳۵,۲۱۷۱۰۱۲۳۵,۲۱۷۱۳۷۵۳۰۸۱۰,۸۴۶,۸۳۶عمدهعادی
پلی پروپیلن پزشکی V30GA
پتروشیمی شازندنقدی۲۰۰۳۹,۴۸۱۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیرسلف (مچینگ)۴۲,۰۸۹۰۴۲,۰۸۹۵۰۰۵۰۰۲۱,۰۴۴,۵۰۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۱,۵۱۱۵۰۶۳۱,۱۶۷۱۲۵۴۵۰۶۱۵,۹۴۴,۳۴۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N
پتروشیمی ماروننقدی۴۲,۹۱۵۲۶۴۰۴۲,۰۸۹۳۸۰۶۲۶۴۰۱۱۳,۲۹۶,۷۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازندنقدی (مچینگ)۳۹,۴۸۸۰۳۹,۴۸۸۱۲۰۱۲۰۴,۷۳۸,۵۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01
پتروشیمی مهابادنقدی۲۴۰۴۰,۷۰۹۰۰۰۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552R
نوید زرشیمینقدی۴۱,۴۴۶۷۵۶۳۸,۲۴۲۲۴۱۵۷۵۶۳۱,۳۳۲,۸۶۱عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰
پتروشیمی تبریزنقدی۴۷,۱۹۴۱۵۰۴۷,۱۹۴۱۱۰۱۱۰۵,۱۹۱,۳۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781
پتروشیمی تندگویانسلف۳۵,۶۱۱۱۰۱۲۳۵,۲۱۷۱۷۷۱۱۰۱۲۳۶,۰۳۸,۱۵۶عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۴۴۱۵۴,۴۴۰۰۰۰۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آباداننقدی (مچینگ)۳۱,۱۶۷۰۳۱,۱۶۷۲۰۲۰۶۲۳,۳۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۸,۲۸۴۳۰۰۰۳۸,۲۸۴۱۸۰۱۸۰۶,۸۹۱,۱۲۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵
پتروشیمی بندرامامنقدی۴۵,۹۸۳۱۰۰۰۴۱,۸۰۳۸۶۴۰۱۰۰۰۴۵,۹۸۳,۰۰۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G
پلی پروپیلن جمنقدی۴۳,۲۷۱۶۶۰۴۳,۲۷۱۱۱۰۱۱۰۴,۷۵۹,۸۱۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S57
پتروشیمی آباداننقدی۳۴,۲۸۳۵۰۰۳۴,۲۸۳۱۶۰۴۰۱,۳۷۱,۳۲۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰
پتروشیمی بندرامامنقدی۳۸۰/۳۸۵۷,۹۸۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA
پتروشیمی امیرکبیرسلف۴۰,۷۰۹۱۱۰۰۴۰,۷۰۹۹۷۰۹۵۰۳۸,۶۷۳,۵۵۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی اروندنقدی۳۱,۱۶۷۱۵۰۰۳۱,۱۶۷۴۴۰۲۸۰۸,۷۲۶,۷۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA
پتروشیمی تبریزنقدی۳۸,۹۳۸۷۰۰۳۸,۹۳۸۲۹۰۲۱۰۸,۱۷۶,۹۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785
پتروشیمی تندگویانسلف۳۴,۷۲۴۲۰۰۲۳۴,۱۶۰۳۰۱۴۲۰۰۲۶۹,۵۱۶,۶۷۸عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰
پتروشیمی بندرامامنقدی۱۵۷۵۵۷,۹۸۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)۳۴,۱۶۰۰۳۴,۱۶۰۵۲۸۵۲۸۱۸,۰۳۶,۴۸۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3
پتروشیمی امیرکبیرسلف۴۲,۰۸۹۳۰۰۰۴۲,۰۸۹۱۸۳۰۱۵۷۰۶۶,۰۷۹,۷۳۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834
پتروشیمی اروندسلف۴۰,۳۹۲۲۲۰۳۳,۶۶۰۲۶۸۴۲۲۰۸,۸۸۶,۲۴۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R
پلی پروپیلن جمنقدی۴۴,۳۳۴۶۶۰۴۴,۳۳۴۲۲۲۲۹۷۵,۳۴۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645
پتروشیمی تندگویانسلف۳۱,۹۴۲۴۵۱۰۳۱,۹۴۲۸۹۱۸۹۱۲۸,۴۶۰,۳۲۲عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۱۱۶۱/۱۶۵۷,۹۸۲۰۰۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویانسلف (مچینگ)۳۶,۹۵۵۰۳۶,۹۵۵۱۵۴۱۵۴۵,۶۹۱,۰۷۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H
پتروشیمی امیرکبیرنقدی۴۱,۸۰۳۱۱۰۰۴۱,۸۰۳۲۲۲۲۹۱۹,۶۶۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰
پتروشیمی آریا ساسولنقدی۴۱,۸۰۳۱۱۰۰۴۱,۸۰۳۳۰۸۳۰۸۱۲,۸۷۵,۳۲۴عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L
پلی پروپیلن جمنقدی۴۳,۲۷۱۶۶۰۴۳,۲۷۱۱۱۰۱۱۰۴,۷۵۹,۸۱۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821
پتروشیمی تندگویانسلف۳۷,۳۵۷۲۰۰۲۳۶,۹۵۵۲۸۳۸۲۰۰۲۷۴,۷۸۸,۴۵۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲
پتروشیمی بندرامامنقدی۲۱۰/۲۱۵۴,۴۴۰۰۰۰۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65
پتروشیمی غدیرسلف۳۱,۱۶۷۲۸۰۳۱,۱۶۷۳۲۰۲۸۰۸,۷۲۶,۷۶۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R
پتروشیمی شازندنقدی۴۳,۲۷۱۷۰۰۴۳,۲۷۱۶۰۶۰۲,۵۹۶,۲۶۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK
پتروشیمی رجالنقدی۳۸,۲۶۲۶۳۰۳۸,۲۴۲۷۵۶۶۳۰۲۴,۱۰۵,۱۸۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D
پتروشیمی امیرکبیرنقدی۲۲۰۴۵,۹۸۳۰۰۰۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP500Jپتروشیمی مارونسلف (مچینگ)۳۸,۲۴۲۰۳۸,۲۴۲۸۸۸۸۳,۳۶۵,۲۹۶عمدهعادی

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران

لازم بذکر است , انتشار آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین از منابع و مراجع ذیصلاح و با استعلام  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی صورت میگیرد.

آمار قیمت مواد پلیمری در معاملات بورس کالای ایران / پلاستیک در بورس کالا + ۱۶ خرداد ۹۶

آخرین آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالای ایران با www.polynovin.com

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب:درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :