21
اکتبر

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶

عنوان کالا شنبه ۰۷/۲۲ (ریال) یکشنبه ۰۷/۲۳ (ریال) دوشنبه ۰۷/۲۴ (ریال) سه شنبه ۰۷/۲۵ (ریال) چهارشنبه ۰۷/۲۶ (ریال) شنبه ۰۷/۲۹ (ریال) میانگین قیمت هفته قبل میانگین قیمت ماه قبل
۰۰۳۵ ۴۸,۸۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۴۸,۱۵۰ ۴۸,۴۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۴۹,۸۰۰ ۴۸,۴۷۰ ۴۷,۸۹۷
EX5 Jam ۰ ۰
EX5 Bakhtar ۰ ۰
EX5 Marun ۴۸,۸۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۷۰۰ ۴۸,۵۵۰ ۴۸,۶۰۰ ۴۹,۲۰۰ ۴۸,۷۳۰ ۴۷,۶۴۲
F7000 Mehr ۴۹,۱۰۰ ۴۹,۲۰۰ ۴۹,۱۰۰ ۴۸,۹۰۰ ۴۹,۰۵۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۰۷۰ ۴۸,۲۰۸
F7000 Ilam ۴۸,۹۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰ ۴۸,۷۰۰ ۴۸,۹۰۰ ۴۸,۹۰۰ ۴۸,۸۶۰ ۴۷,۸۳۳
۵۱۱۰ ۴۸,۹۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۸,۶۵۰ ۴۸,۶۰۰ ۴۹,۱۰۰ ۴۸,۸۳۰ ۴۷,۸۹۷
Bl3 Jam ۴۸,۷۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۱۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۹,۱۰۰ ۴۸,۱۶۰ ۴۷,۸۶۴
Bl3 Marun ۰ ۰
Bl3 Bakhtar ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۶۰۰ ۴۶,۴۵۰ ۴۶,۴۵۰ ۴۶,۲۵۰ ۴۸,۲۰۰ ۴۶,۹۳۰ ۴۶,۵۶۴
۰۰۷۵ ۵۳,۴۵۰ ۵۳,۰۰۰ ۵۲,۹۰۰ ۵۲,۶۵۰ ۵۲,۸۰۰ ۵۳,۱۰۰ ۵۲,۹۶۰ ۵۲,۴۷۵
۰۲۰ ۵۳,۱۰۰ ۵۲,۷۰۰ ۵۲,۷۰۰ ۵۲,۲۰۰ ۵۲,۲۵۰ ۵۳,۱۰۰ ۵۲,۵۹۰ ۵۲,۲۹۲
Lf190 ۵۳,۸۵۰ ۵۳,۸۰۰ ۵۳,۷۰۰ ۵۳,۶۵۰ ۵۳,۲۰۰ ۵۳,۴۰۰ ۵۳,۶۴۰ ۵۲,۴۲۱
۵۲۵۱۸ ۴۷,۳۰۰ ۴۶,۶۰۰ ۴۶,۰۰۰ ۴۵,۵۰۰ ۴۵,۹۰۰ ۴۶,۲۰۰ ۴۶,۲۶۰ ۴۵,۷۱۷
۵۲۵۱۸ Off ۰ ۰
Hi500 ۰ ۰
۲۴۲۰h ۵۱,۵۰۰ ۵۲,۱۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۵۱,۸۶۷ ۵۱,۹۸۶
۲۴۲۰d ۰ ۰
۲۴۲۰K ۵۲,۲۰۰ ۵۲,۰۰۰ ۵۲,۲۰۰ ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۶۰۰ ۵۱,۶۰۰ ۵۱,۹۸۰ ۵۱,۱۰۰
۲۱۰۲ ۵۱,۳۰۰ ۵۱,۵۰۰ ۵۱,۴۰۰ ۵۱,۵۰۰ ۵۱,۸۰۰ ۵۱,۴۲۵ ۵۱,۴۵۰
۲۱۰۲ Off1 ۰ ۰
۲۱۰۰ ۰ ۰
۲۱۰۰ Off1 ۰ ۰
۲۲۰۰ ۰ ۰
Lld209 Amir ۵۱,۲۵۰ ۵۰,۶۰۰ ۵۰,۸۰۰ ۵۱,۹۰۰ ۵۱,۵۰۰ ۵۱,۸۰۰ ۵۱,۲۱۰ ۵۰,۳۳۱
۲۲۴۰۲ off MAHABAD ۰ ۰
۲۲۴۰۲ MAHABAD ۰ ۰
۲۲B02 off MAHABAD ۴۸,۴۰۰ ۴۸,۶۰۰ ۴۸,۷۰۰ ۴۸,۸۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۸۰۰ ۰ ۰
Lld209 Arak ۴۸,۷۰۰ ۴۸,۱۷۸
LLD Lorestan ۰ ۰
Lld 22402 ۰ ۰
LLD Tabriz ۰ ۰
EX3 Jam ۶۳,۷۰۰ ۶۳,۷۰۰ ۶۳,۷۰۰
EX3 Jam Kaf ۰ ۰
EX3 Amir ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۵۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۵۹,۷۰۶
EX3 Arak ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۲۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۵۸,۹۱۲
EX3 Jam ۰ ۰
EX3 Bandar ۰ ۰
EX3 Amir kaf ۰ ۰
EX3 Arak kaf ۰ ۰
EX3 Bandar kaf ۰ ۰
Z30G ۰ ۰
PE100 Maroun ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰ ۶۳,۵۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۳,۸۰۰ ۶۳,۷۰۰ ۵۹,۴۷۵
PE100 Maroun kaf ۰ ۰
V30G ۰ ۰
Z30s Mar ۵۰,۱۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۵۰۰ ۴۹,۶۰۰ ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۶۵۰ ۴۹,۱۴۱
C30s ۵۰,۹۰۰ ۵۰,۶۰۰ ۵۰,۴۰۰ ۵۱,۰۰۰ ۵۱,۴۰۰ ۵۱,۹۰۰ ۵۰,۸۶۰ ۴۹,۵۹۴
Z30s Ar ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۷۳۳
V30s ۰ ۰
۳۸۴۰ Tabriz ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰ ۴۷,۰۰۰ ۴۶,۴۰۹
۳۸۴۰ Off1 ۰ ۰
۷۲۴۰ ۶۶,۰۰۰ ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۳۰۰ ۶۵,۲۰۰ ۶۵,۱۰۰ ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۴۲۰ ۶۴,۸۸۹
۱۵۴۰ ۶۶,۵۰۰ ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ ۶۴,۲۰۰ ۶۳,۱۰۰ ۶۲,۷۰۰ ۶۴,۴۸۰ ۶۲,۴۶۱
۱۵۵۱ ۶۰,۸۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۵۰۰ ۶۰,۶۰۰ ۵۹,۹۶۷
۷۸۱ ۵۲,۸۰۰ ۵۲,۸۰۰ ۵۲,۶۰۰ ۵۲,۴۰۰ ۵۲,۲۰۰ ۵۲,۶۵۰ ۵۱,۲۰۶
۷۸۵ ۵۲,۱۰۰ ۵۲,۱۰۰ ۵۲,۱۰۰
۸۲۱ ۰ ۰
۸۲۵ ۰ ۰
۵۰۳۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰ ۶۹,۸۳۳
۵۲۵ ۰ ۰
۵۵۲R Jam ۴۹,۲۰۰ ۴۹,۲۰۰ ۴۹,۶۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۴۹,۳۳۳ ۴۸,۵۳۳
۵۵۲R Arak Kaf ۰ ۰
۵۵۲R Arak ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۶۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۴۸,۶۱۸
۵۵۲R Maroun ۴۹,۷۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ ۴۹,۳۰۰ ۴۹,۳۵۰ ۴۸,۵۹۳
۵۱۰L Jam ۰ ۰
۵۱۰L Jam kaf ۰ ۰
۵۱۰L Navid ۰ ۰
۵۵۰J Jam ۰ ۰
۱۰۷۳۳ ۰ ۰
۱۰۷۲۰ ۰ ۰
۱۰۴۱۷ ۰ ۰
۱۰۴۱۵ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۹۵,۷۲۵
R40maron ۰ ۰
R60 ۰ ۰
۵۴۸R ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۴۰۰ ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ ۵۴,۲۲۵
RP340 ۶۹,۰۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۸,۵۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ ۶۶,۰۴۲
۴۴۰G ۵۴,۱۰۰ ۵۴,۱۰۰ ۵۴,۱۰۰ ۵۳,۰۸۳
۴۴۰J ۰ ۰
۴۴۰L ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۵,۲۰۰ ۵۴,۵۷۱
MR230 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
ZR230 ۰ ۶۰,۸۰۰
N40 ۰ ۰
N50 ۹۲,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۴۰۰ ۹۱,۳۰۰ ۹۱,۷۲۵ ۹۱,۵۰۰
۳۳۲C ۵۹,۵۰۰ ۵۹,۱۰۰ ۵۹,۱۰۰ ۵۹,۳۰۰ ۵۹,۷۵۷
۳۳۲L ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ ۶۱,۶۲۵
۵۲۱۸ ۰ ۰
PVC S65 Ghadir ۴۰,۸۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ ۴۰,۸۰۰ ۴۰,۷۰۰ ۴۰,۸۲۰ ۴۰,۴۱۴
PVC S65 Arvand ۴۰,۷۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۴۰۰ ۴۰,۶۸۰ ۴۰,۳۷۵
PVC S65 Bandar ۴۱,۵۰۰ ۴۱,۵۰۰ ۴۱,۵۰۰ ۴۱,۳۰۰ ۴۱,۳۰۰ ۴۱,۴۲۰ ۴۰,۸۱۷
PVC S65 Abadan ۰ ۰
PVC S65 Ghadir kaf ۳۹,۸۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰ ۳۹,۸۰۰ ۳۹,۷۰۰ ۳۹,۸۲۰ ۳۹,۴۱۴
PVC S65 Arvand kaf ۳۹,۷۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۳۹,۸۰۰ ۳۹,۵۰۰ ۳۹,۴۰۰ ۳۹,۶۸۰ ۳۹,۳۷۵
PVC S65 Bandar kaf ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۵۰۰ ۴۰,۳۰۰ ۴۰,۳۰۰ ۴۰,۴۲۰ ۳۹,۸۱۷
PVC S65 Abadan kaf ۰ ۰
PVC S70 Bandar ۰ ۰
PVC S70 Abadan ۰ ۰
PVC S70 Bandar kaf ۰ ۰
PVC S70 Abadan kaf ۰ ۰
PVC S57 Abadan ۰ ۰
PVC S57 Ghadir ۰ ۰
PVC S57 Abadan kaf ۰ ۰
PVC S57 Ghadir kaf ۰ ۰
PVC S60 Bandar ۰ ۰
PVC S60 Bandar kaf ۰ ۰
EX5 Marun Off1 ۰ ۰
EX5 Marun Off2 ۰ ۰
EX5 Jam Off1 ۰ ۰
EX5 Jam Off2 ۰ ۰
۵۱۱۰ Off1 ۰ ۰
۵۱۱۰ Off2 ۰ ۰
۶۰۲۰ ۰ ۰
۶۲۰ ۰ ۰
Bl3 Jam Off1 ۰ ۰
Bl3 Jam Off2 ۰ ۰
Bl3 Marun Off2 ۰ ۰
Bl3 Bakhtar Off1 ۰ ۰
EPS 200 ۰ ۰
EPS 300 ۰ ۰
EPS 400 ۰ ۰
۵۱۰L Arak ۰ ۰
۵۶۲۰ ۰ ۰
Absn50 ۹۲,۳۰۰ ۹۱,۵۰۰ ۹۱,۹۰۰ ۹۲,۲۶۷
ABS150 ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۱,۵۰۰ ۹۳,۰۰۰ ۹۲,۰۴۷
Lale 1922 ۰ ۰
۱۹۲۲ Arya ۰ ۰
MR1600 ۰ ۰
J740 ۰ ۰
R200 ۰ ۰
۲۰۰۴Tc ۰ ۰
۳۲۰۲ ۰ ۰
۳۷۱۳ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
BL4 jam ۰ ۰
EX3 Off1 ۰ ۰
۲۲۰Kj ۰ ۴۵,۰۰۰
R40 Arak ۰ ۰
۰۶۰ ۰ ۰
EX5 Jam Kaf ۰ ۰
EX5 Amir ۰ ۰
۲۰۹ Tabriz ۰ ۰
۱۱۰۲l Rejal ۰ ۰
۶۰۵۰۷ ۰ ۰
۶۰۴۰ ۰ ۰
۶۰۵۱۱ ۰ ۰
DOP Oil ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۵۰۰ ۵۵,۶۴۳
۲۲۵۰۱ kg off ۰ ۰
۲۲۴۰۲ off ۰ ۰
Z30S Mar Kaf ۰ ۰
ZR230 Kaf ۰ ۰

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر۹۶

لازم بذکر است , قیمت مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد پلیمری پرمصرف / قیمت روز پلاستیک


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری :