21
اکتبر

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر ۹۶

عنوان کالاشنبه ۰۷/۲۲ (ریال)یکشنبه ۰۷/۲۳ (ریال)دوشنبه ۰۷/۲۴ (ریال)سه شنبه ۰۷/۲۵ (ریال)چهارشنبه ۰۷/۲۶ (ریال)شنبه ۰۷/۲۹ (ریال)میانگین قیمت هفته قبلمیانگین قیمت ماه قبل
۰۰۳۵۴۸,۸۰۰۴۸,۵۰۰۴۸,۱۵۰۴۸,۴۰۰۴۸,۵۰۰۴۹,۸۰۰۴۸,۴۷۰۴۷,۸۹۷
EX5 Jam۰۰
EX5 Bakhtar۰۰
EX5 Marun۴۸,۸۰۰۴۹,۰۰۰۴۸,۷۰۰۴۸,۵۵۰۴۸,۶۰۰۴۹,۲۰۰۴۸,۷۳۰۴۷,۶۴۲
F7000 Mehr۴۹,۱۰۰۴۹,۲۰۰۴۹,۱۰۰۴۸,۹۰۰۴۹,۰۵۰۴۹,۵۰۰۴۹,۰۷۰۴۸,۲۰۸
F7000 Ilam۴۸,۹۰۰۴۹,۰۰۰۴۸,۸۰۰۴۸,۷۰۰۴۸,۹۰۰۴۸,۹۰۰۴۸,۸۶۰۴۷,۸۳۳
۵۱۱۰۴۸,۹۰۰۴۹,۰۰۰۴۹,۰۰۰۴۸,۶۵۰۴۸,۶۰۰۴۹,۱۰۰۴۸,۸۳۰۴۷,۸۹۷
Bl3 Jam۴۸,۷۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۱۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۹,۱۰۰۴۸,۱۶۰۴۷,۸۶۴
Bl3 Marun۰۰
Bl3 Bakhtar۴۷,۹۰۰۴۷,۶۰۰۴۶,۴۵۰۴۶,۴۵۰۴۶,۲۵۰۴۸,۲۰۰۴۶,۹۳۰۴۶,۵۶۴
۰۰۷۵۵۳,۴۵۰۵۳,۰۰۰۵۲,۹۰۰۵۲,۶۵۰۵۲,۸۰۰۵۳,۱۰۰۵۲,۹۶۰۵۲,۴۷۵
۰۲۰۵۳,۱۰۰۵۲,۷۰۰۵۲,۷۰۰۵۲,۲۰۰۵۲,۲۵۰۵۳,۱۰۰۵۲,۵۹۰۵۲,۲۹۲
Lf190۵۳,۸۵۰۵۳,۸۰۰۵۳,۷۰۰۵۳,۶۵۰۵۳,۲۰۰۵۳,۴۰۰۵۳,۶۴۰۵۲,۴۲۱
۵۲۵۱۸۴۷,۳۰۰۴۶,۶۰۰۴۶,۰۰۰۴۵,۵۰۰۴۵,۹۰۰۴۶,۲۰۰۴۶,۲۶۰۴۵,۷۱۷
۵۲۵۱۸ Off۰۰
Hi500۰۰
۲۴۲۰h۵۱,۵۰۰۵۲,۱۰۰۵۲,۰۰۰۵۱,۸۶۷۵۱,۹۸۶
۲۴۲۰d۰۰
۲۴۲۰K۵۲,۲۰۰۵۲,۰۰۰۵۲,۲۰۰۵۱,۹۰۰۵۱,۶۰۰۵۱,۶۰۰۵۱,۹۸۰۵۱,۱۰۰
۲۱۰۲۵۱,۳۰۰۵۱,۵۰۰۵۱,۴۰۰۵۱,۵۰۰۵۱,۸۰۰۵۱,۴۲۵۵۱,۴۵۰
۲۱۰۲ Off1۰۰
۲۱۰۰۰۰
۲۱۰۰ Off1۰۰
۲۲۰۰۰۰
Lld209 Amir۵۱,۲۵۰۵۰,۶۰۰۵۰,۸۰۰۵۱,۹۰۰۵۱,۵۰۰۵۱,۸۰۰۵۱,۲۱۰۵۰,۳۳۱
۲۲۴۰۲ off MAHABAD۰۰
۲۲۴۰۲ MAHABAD۰۰
۲۲B02 off MAHABAD۴۸,۴۰۰۴۸,۶۰۰۴۸,۷۰۰۴۸,۸۰۰۴۹,۰۰۰۴۹,۸۰۰۰۰
Lld209 Arak۴۸,۷۰۰۴۸,۱۷۸
LLD Lorestan۰۰
Lld 22402۰۰
LLD Tabriz۰۰
EX3 Jam۶۳,۷۰۰۶۳,۷۰۰۶۳,۷۰۰
EX3 Jam Kaf۰۰
EX3 Amir۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۵۰۰۶۴,۰۰۰۵۹,۷۰۶
EX3 Arak۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۲۰۰۶۴,۰۰۰۵۸,۹۱۲
EX3 Jam۰۰
EX3 Bandar۰۰
EX3 Amir kaf۰۰
EX3 Arak kaf۰۰
EX3 Bandar kaf۰۰
Z30G ۰۰
PE100 Maroun۶۴,۰۰۰۶۳,۵۰۰۶۳,۵۰۰۶۳,۵۰۰۶۴,۰۰۰۶۳,۸۰۰۶۳,۷۰۰۵۹,۴۷۵
PE100 Maroun kaf۰۰
V30G۰۰
Z30s Mar۵۰,۱۰۰۴۹,۴۰۰۴۹,۵۰۰۴۹,۶۰۰۴۹,۷۰۰۴۹,۶۵۰۴۹,۱۴۱
C30s۵۰,۹۰۰۵۰,۶۰۰۵۰,۴۰۰۵۱,۰۰۰۵۱,۴۰۰۵۱,۹۰۰۵۰,۸۶۰۴۹,۵۹۴
Z30s Ar۴۹,۴۰۰۴۹,۴۰۰۴۹,۷۳۳
V30s۰۰
۳۸۴۰ Tabriz۴۷,۰۰۰۴۷,۰۰۰۴۶,۵۰۰۴۷,۰۰۰۴۶,۴۰۹
۳۸۴۰ Off1۰۰
۷۲۴۰۶۶,۰۰۰۶۵,۵۰۰۶۵,۳۰۰۶۵,۲۰۰۶۵,۱۰۰۶۵,۰۰۰۶۵,۴۲۰۶۴,۸۸۹
۱۵۴۰۶۶,۵۰۰۶۴,۰۰۰۶۴,۶۰۰۶۴,۲۰۰۶۳,۱۰۰۶۲,۷۰۰۶۴,۴۸۰۶۲,۴۶۱
۱۵۵۱۶۰,۸۰۰۶۰,۵۰۰۶۰,۵۰۰۶۰,۶۰۰۵۹,۹۶۷
۷۸۱۵۲,۸۰۰۵۲,۸۰۰۵۲,۶۰۰۵۲,۴۰۰۵۲,۲۰۰۵۲,۶۵۰۵۱,۲۰۶
۷۸۵۵۲,۱۰۰۵۲,۱۰۰۵۲,۱۰۰
۸۲۱۰۰
۸۲۵۰۰
۵۰۳۰۷۰,۰۰۰۷۰,۰۰۰۷۳,۰۰۰۷۳,۰۰۰۷۱,۰۰۰۶۹,۸۳۳
۵۲۵۰۰
۵۵۲R Jam۴۹,۲۰۰۴۹,۲۰۰۴۹,۶۰۰۴۹,۳۰۰۴۹,۳۳۳۴۸,۵۳۳
۵۵۲R Arak Kaf۰۰
۵۵۲R Arak۴۹,۷۰۰۴۹,۳۰۰۴۹,۰۰۰۴۹,۴۰۰۴۹,۶۰۰۴۹,۳۰۰۴۹,۴۰۰۴۸,۶۱۸
۵۵۲R Maroun۴۹,۷۰۰۴۹,۳۰۰۴۹,۰۰۰۴۹,۴۰۰۴۹,۳۰۰۴۹,۳۵۰۴۸,۵۹۳
۵۱۰L Jam۰۰
۵۱۰L Jam kaf۰۰
۵۱۰L Navid۰۰
۵۵۰J Jam۰۰
۱۰۷۳۳۰۰
۱۰۷۲۰۰۰
۱۰۴۱۷۰۰
۱۰۴۱۵۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۶,۰۰۰۹۵,۷۲۵
R40maron۰۰
R60۰۰
۵۴۸R۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۴۰۰۵۵,۰۰۰۵۵,۲۵۰۵۴,۲۲۵
RP340۶۹,۰۰۰۶۸,۵۰۰۶۸,۵۰۰۶۷,۰۰۰۶۷,۰۰۰۶۶,۰۰۰۶۸,۰۰۰۶۶,۰۴۲
۴۴۰G۵۴,۱۰۰۵۴,۱۰۰۵۴,۱۰۰۵۳,۰۸۳
۴۴۰J۰۰
۴۴۰L۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۵,۲۰۰۵۴,۵۷۱
MR230۶۱,۰۰۰۶۱,۰۰۰۶۱,۰۰۰۶۱,۰۰۰
ZR230۰۶۰,۸۰۰
N40۰۰
N50۹۲,۵۰۰۹۱,۵۰۰۹۱,۵۰۰۹۱,۴۰۰۹۱,۳۰۰۹۱,۷۲۵۹۱,۵۰۰
۳۳۲C۵۹,۵۰۰۵۹,۱۰۰۵۹,۱۰۰۵۹,۳۰۰۵۹,۷۵۷
۳۳۲L۶۳,۰۰۰۶۳,۰۰۰۶۱,۶۲۵
۵۲۱۸۰۰
PVC S65 Ghadir۴۰,۸۰۰۴۱,۰۰۰۴۰,۸۰۰۴۰,۸۰۰۴۰,۷۰۰۴۰,۸۲۰۴۰,۴۱۴
PVC S65 Arvand۴۰,۷۰۰۴۱,۰۰۰۴۰,۸۰۰۴۰,۵۰۰۴۰,۴۰۰۴۰,۶۸۰۴۰,۳۷۵
PVC S65 Bandar۴۱,۵۰۰۴۱,۵۰۰۴۱,۵۰۰۴۱,۳۰۰۴۱,۳۰۰۴۱,۴۲۰۴۰,۸۱۷
PVC S65 Abadan۰۰
PVC S65 Ghadir kaf۳۹,۸۰۰۴۰,۰۰۰۳۹,۸۰۰۳۹,۸۰۰۳۹,۷۰۰۳۹,۸۲۰۳۹,۴۱۴
PVC S65 Arvand kaf۳۹,۷۰۰۴۰,۰۰۰۳۹,۸۰۰۳۹,۵۰۰۳۹,۴۰۰۳۹,۶۸۰۳۹,۳۷۵
PVC S65 Bandar kaf۴۰,۵۰۰۴۰,۵۰۰۴۰,۵۰۰۴۰,۳۰۰۴۰,۳۰۰۴۰,۴۲۰۳۹,۸۱۷
PVC S65 Abadan kaf۰۰
PVC S70 Bandar۰۰
PVC S70 Abadan۰۰
PVC S70 Bandar kaf۰۰
PVC S70 Abadan kaf۰۰
PVC S57 Abadan۰۰
PVC S57 Ghadir۰۰
PVC S57 Abadan kaf۰۰
PVC S57 Ghadir kaf۰۰
PVC S60 Bandar۰۰
PVC S60 Bandar kaf۰۰
EX5 Marun Off1۰۰
EX5 Marun Off2۰۰
EX5 Jam Off1۰۰
EX5 Jam Off2۰۰
۵۱۱۰ Off1۰۰
۵۱۱۰ Off2۰۰
۶۰۲۰۰۰
۶۲۰۰۰
Bl3 Jam Off1۰۰
Bl3 Jam Off2۰۰
Bl3 Marun Off2۰۰
Bl3 Bakhtar Off1۰۰
EPS 200۰۰
EPS 300۰۰
EPS 400۰۰
۵۱۰L Arak۰۰
۵۶۲۰۰۰
Absn50۹۲,۳۰۰۹۱,۵۰۰۹۱,۹۰۰۹۲,۲۶۷
ABS150۹۳,۰۰۰۹۳,۰۰۰۹۳,۰۰۰۹۳,۰۰۰۹۳,۰۰۰۹۱,۵۰۰۹۳,۰۰۰۹۲,۰۴۷
Lale 1922۰۰
۱۹۲۲ Arya۰۰
MR1600۰۰
J740۰۰
R200۰۰
۲۰۰۴Tc۰۰
۳۲۰۲۰۰
۳۷۱۳۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰۴۸,۰۰۰
BL4 jam۰۰
EX3 Off1۰۰
۲۲۰Kj۰۴۵,۰۰۰
R40 Arak۰۰
۰۶۰۰۰
EX5 Jam Kaf۰۰
EX5 Amir۰۰
۲۰۹ Tabriz۰۰
۱۱۰۲l Rejal۰۰
۶۰۵۰۷۰۰
۶۰۴۰۰۰
۶۰۵۱۱۰۰
DOP Oil۵۵,۵۰۰۵۵,۵۰۰۵۵,۶۴۳
۲۲۵۰۱ kg off۰۰
۲۲۴۰۲ off۰۰
Z30S Mar Kaf۰۰
ZR230 Kaf۰۰

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار + ۲۹ مهر۹۶

لازم بذکر است , قیمت مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد پلیمری پرمصرف / قیمت روز پلاستیک


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری :