18
اکتبر

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۴,۵۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۴,۸۹۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۵,۵۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۴,۷۵۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۴,۸۵۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۷۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۶,۴۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۶,۳۵۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۴,۸۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۶,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۴,۷۹۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۴,۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۶,۳۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروج۶,۸۰۰خود رنگ مشکی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۴,۶۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۲۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۲۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۲۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۵,۷۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۲۶۵۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۵,۶۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۵,۱۶۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۲۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۱۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۲۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۲۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 P۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۸۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۱۶۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۴,۸۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۱۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۵,۵۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۸۵۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۳۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۵۷۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۸,۰۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۹۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۵,۹۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۸۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۵۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۵۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۶,۰۳۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۶,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۶,۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۵,۴۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۶,۶۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۰۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۵,۱۷۰۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۶,۵۸۵۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۶,۵۸۰کریستال۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۷,۱۷۵۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۶,۸۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۶,۸۹۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۷,۰۶۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۶,۱۴۵کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۷/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۶,۶۰۰هایمپک۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۶,۵۸۰۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۶,۳۸۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۶,۳۷۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۶,۱۱۰۱۳۹۶/۰۴/۱۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۵,۶۶۰۱۳۹۶/۰۴/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۹,۳۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۹,۵۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۹,۱۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۸,۹۳۰۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۹,۴۲۵۱۳۹۶/۰۵/۱۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۹,۴۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۸,۸۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۱,۰۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۲,۷۰۰۱۳۹۶/۰۶/۱۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۵,۱۸۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۵,۱۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۵,۲۵۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۵,۴۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۴,۰۷۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۴,۵۴۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۳,۹۸۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیر۳,۹۸۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۷/۲۶

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر۹۶

لازم بذکر است , قیمت مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد اولیه پلیمری پرمصرف / قیمت پلاستیک


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.

اشتراک گذاری :