18
اکتبر

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶

قیمت مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر ۹۶

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی پتروشیمی اراک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی پتروشیمی جم ۴,۵۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون ۴,۸۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ پتروشیمی ایلام ۵,۵۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ۴,۷۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی پتروشیمی بندرامام ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی پتروشیمی تبریز ۴,۷۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر ۶,۴۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک ۶,۳۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA تزریقی پتروشیمی تبریز ۶,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول ۴,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۴,۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم پتروشیمی ایلام ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون ۴,۷۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر ۴,۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون ۶,۳۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ تزریقی پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۴۹۰ پایپ – PE100 بروج ۶,۸۰۰ خود رنگ مشکی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سنگین (HDPE ۲۲B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد ۴,۶۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم پتروشیمی بندرامام ۵,۲۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم پتروشیمی بندرامام ۵,۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم پتروشیمی آریاساسول ۵,۲۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ تزریقی پتروشیمی لاله ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم پتروشیمی لاله ۵,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم پتروشیمی لاله ۵,۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۵,۲۶۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۵,۶۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴TC فیلم پتروشیمی لاله ۵,۱۶۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX فیلم پتروشیمی لاله ۵,۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰K فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H فیلم پتروشیمی کردستان ۵,۱۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر ۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ فیلم پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی اراک ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۵,۱۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ فیلم پتروشیمی مهاباد ۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA فیلم پتروشیمی جم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۵,۲۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J پتروشیمی اراک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۴,۸۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۱۶۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۴,۸۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۱۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک ۵,۵۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۳۰ پلی نار ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۰۸۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم ۵,۵۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۶,۳۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک ۸,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ۵,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون ۵,۹۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ۵,۸۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ ۵,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی ۵,۵۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ۶,۰۳۰ شازند اراک ۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک ۶,۸۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون ۶,۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم ۵,۴۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۵,۰۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم ۶,۶۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE پتروشیمی اراک ۵,۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ ۶,۰۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۴۸T IML- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۲۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی ۵,۱۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم ۶,۵۸۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۶,۵۸۰ کریستال ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۷,۱۷۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۶,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۶,۸۹۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۷,۰۶۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۶,۱۴۵ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۶,۶۰۰ هایمپک ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۶,۵۸۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۶,۳۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۶,۳۷۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۶,۱۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۶۱۶ تایوان ۵,۶۶۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۹,۳۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۵۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۱۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۸,۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۴۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۹,۴۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 ۸,۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۸,۸۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۷۷۷C High Heat Chimei-taiwan ۱۴,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان ۱۲,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۲۳۳۰ High Heat تبریز ۱۱,۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS) ۲۶۵N گلپایگان ۱۲,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان ۵,۱۸۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان ۵,۱۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان ۵,۲۵۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۵,۴۲۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلى اتیلن ترفتالات (PET) ۸۲۱ بطری TK Chemical TEX PET ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۴,۰۷۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان ۴,۵۴۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۳,۹۸۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۵
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر ۳,۹۸۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / پلاستیک در بازار داخل + ۲۶ مهر۹۶

لازم بذکر است , قیمت مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد اولیه پلیمری پرمصرف / قیمت پلاستیک


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات کلیک کنید.

اشتراک گذاری :