04
نوامبر

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

گروه پلیمری گرید کاربرد تولید کننده قیمت (تومان) توضیحات تاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۶۲۰ تزریقی پتروشیمی اراک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۸ تزریقی پتروشیمی جم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی مارون ۵,۰۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I3 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) I4 UV تزریقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX2 اکستروژن ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) F7000 فیلم پتروشیمی مهر ۵,۰۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۲۲۰۰ پتروشیمی ایلام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی باختر-کرمانشاه ۴,۸۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۰۰۳۵ بادی پتروشیمی بندرامام ۴,۹۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۸۴۰ دورانی پتروشیمی تبریز ۴,۷۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80 پایپ پتروشیمی امیرکبیر ۶,۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HI500 تزریقی پتروشیمی بندرامام ۴,۶۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3(PE-80) لوله پتروشیمی شازند اراک ۶,۴۲۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی جم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA تزریقی پتروشیمی تبریز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۷ جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) HF 5110 فیلم پتروشیمی آریاساسول ۴,۹۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۵ جم ۵,۰۷۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL4 پتروشیمی باختر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۷۰۰۰F فیلم پتروشیمی ایلام ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) BL3 بادی پتروشیمی مارون ۴,۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) CRP100N جم PE-100 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX3 پایپ پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) EX5 فیلم پتروشیمی باختر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) PE100 پایپ پتروشیمی مارون ۶,۴۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۰۶ سابیک-Sabic PE-100 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۱۸ پتروشیمی تبریز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۰۲ پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۲۵۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۶۰۵۰۵ ۴,۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۵۰۳۰SA ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۴۰ تزریقی پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۶۰۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE) ۵۴B04 پتروشیمی لرستان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE) ۳۴۹۰ پایپ – PE100 بروج خود رنگ مشکی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE ۲۲B02 تزریقی پتروشیمی مهاباد ۵,۰۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۲۰ فیلم پتروشیمی بندرامام ۵,۲۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۰۷۵ فیلم پتروشیمی بندرامام ۵,۳۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۰۱۹۰ فیلم پتروشیمی آریاساسول ۵,۲۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۱۹۲۲ تزریقی پتروشیمی لاله ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۰ فیلم پتروشیمی لاله ۵,۷۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TN فیلم پتروشیمی لاله ۵,۲۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H پتروشیمی امیرکبیر ۵,۳۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰D پتروشیمی امیرکبیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۰۰۴TC فیلم پتروشیمی لاله ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۶K ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) LTM 2125 آریا ساسول ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۱۰۲TX فیلم پتروشیمی لاله ۵,۲۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰K فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۵,۱۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE) ۲۴۲۰H فیلم پتروشیمی کردستان ۵,۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی امیر کبیر ۵,۲۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۵۰۱KJ فیلم پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) M500026 Sabic ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹AA فیلم پتروشیمی اراک ۵,۱۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۰۹KJ فیلم پتروشیمی امیرکبیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۸۵۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰AA ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۰۲۲۰KJ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۱ پتروشیمی مهاباد ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۴۰۲ فیلم پتروشیمی مهاباد ۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۷۴۰۲ لرستان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۳۳۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE) ۲۲۵۰۱AA فیلم پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE) ۲۲۴۰۳ لرستان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۳۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30S نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 510L نساجی- تزریقی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 552R ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۸۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 550J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۳۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XK نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۵,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L اراک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲XL نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲J اراک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30G تزریقی پتروشیمی مارون ۵,۰۶۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500 P پتروشیمی جم ۵,۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 500 M نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30S ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) F30S ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) PYI-250 نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۵,۰۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۱۰L نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T31S ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) Z30G تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۶۰ نساجی- تزریقی پتروشیمی پلی نار ۵,۳۳۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی اراک ۴,۹۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J اراک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۰J نساجی- تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500N ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۵۲R نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۴,۹۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 422 H ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) P-SIF-30 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲L نساجی- تزریقی پتروشیمی رجال ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) T30G ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) C30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) V30S تزریقی پتروشیمی اراک ۵,۷۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۱۱۰۲K رجـال ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۳۸۰ پلی نار ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۰۳۰ پلی نار ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) HP 500j نساجی- تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) X30G تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ۵۲۵J نساجی- تزریقی پتروشیمی جم ۵,۳۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440L تزریقی پتروشیمی جم ۵,۴۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZB 332L تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۶,۱۸۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 548R تزریقی پتروشیمی جم ۵,۴۹۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی اراک ۶,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۳۳۲C اتصالات پتروشیمی نوید زرشیمی ۶,۵۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) MR230 C لوله پتروشیمی مارون ۶,۴۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR230 C لوله پتروشیمی نوید زرشیمی ۶,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 N ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J740 تزریقی هیوسانگ ۵,۷۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) M1600 تزریقی ال جی ۵,۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP270 G بادی (PP Blow Molding) پتروشیمی اراک ۵,۵۸۰ شازند اراک ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R60 اتصالات پتروشیمی اراک ۷,۸۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R40 تزریقی پتروشیمی مارون ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EP 440G اتصالات پتروشیمی جم ۵,۶۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J580S ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) J550S ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer) ZH 515MA تزریقی پتروشیمی نوید زرشیمی ۵,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP340 R تزریقی پتروشیمی جم ۷,۰۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP230C ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۲X83CE پتروشیمی اراک ۵,۴۲۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R2400 پایپ ۶,۵۹۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۶۰ PP شفاف ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) R200P پایپ هیوسانگ ۶,۴۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPS 30 R ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) EPX-3130 UV ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ۵۴۸T IML- تزریقی پتروشیمی جم ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) ZR340 تزریقی پتروشیمی نوید زر شیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer) RP345 تزریقی- IML پتروشیمی جم ۷,۰۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۴۰ تبریز ۶,۱۸۰ کریستال ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی استایرن معمولی (GPPS) کریستال طه ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) G144 کره ۸,۰۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۸۶۱ کره ۶,۹۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۳۳۶ ۷,۰۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۵۲۵۰ تایوان ۷,۲۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS) ۱۵۵۱ ۵,۹۸۵ کریستال تخت جمشید ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴۰ تبریز ۶,۵۳۰ هایمپک ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۳۵۰ تایوان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۹۴۵۰ تایوان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۴۲۵ کـره ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۷۲۴ کـره ۶,۶۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۸۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۵۱۵۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS) ۶۱۶ تایوان ۱۳۹۶/۰۸/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) SD 0150 تبریز ۹,۱۵۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N50 گلپایگان-قائد بصیر ۹,۱۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۱۷ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N70 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N80 گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۱۵ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۲۰ گلپایگان-قائد بصیر ۹,۶۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۳ گلپایگان-قائد بصیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۷۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۹۰۹۱۳ گلپایگان-قائدبصیر ۹,۵۴۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HI 121 High Heat ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N10 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N40 ۸,۲۷۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۶۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۴۴۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۱۰۲۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) HR2340 مقاوم به حرارت ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) W157 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) N 75 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۷۷۷C High Heat Chimei-taiwan ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) DH500 High Heat گلپایگان ۱۲,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS) ۲۳۳۰ High Heat تبریز ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS) ۲۶۵N گلپایگان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET) TG641 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG821 Lottechem کو آپ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) Super Bright ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG781 پتروشیمی تندگویان ۴,۶۶۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG785 پتروشیمی تندگویان ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) BG825 پتروشیمی تندگویان ۴,۷۶۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET) BG 821 تندگویان ۵,۲۳۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET) ۷۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET) ۸۲۱ بطری TK Chemical TEX PET ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون بندر امام ۴,۰۶۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S60 سوسپانسیون بندر امام ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S70 سوسپانسیون آبادان ۴,۵۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۴۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۷۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) EM2070 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) EM 3090 هانوا امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1202 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) PB 1302 LG امولسیونی (emulsion) ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 LG ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون اروند ۳,۸۷۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 سوسپانسیون غدیر درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون آبادان ۴,۹۷۵ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC) S57 سوسپانسیون پتروشیمی غدیر ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) S65 آبادان ۳,۹۲۰ درب پتروشیمی ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۸۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۰۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ۱۲۹ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 415 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) OP 515 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) Op 415 russian ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) A-1 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 1 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 5 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) ST 10 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) A ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) C ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) C-1 ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) D ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) E ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC) Welding cable sheathing ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

لازم بذکر است , قیمت روز مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد اولیه پلیمری پرمصرف / قیمت پلاستیک

 


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :