04
نوامبر

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۶۲۰تزریقیپتروشیمی اراک۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۸تزریقیپتروشیمی جم۴,۸۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی مارون۵,۰۴۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I3 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)I4 UVتزریقی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX2اکستروژن۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)F7000فیلمپتروشیمی مهر۵,۰۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۲۲۰۰پتروشیمی ایلام۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی باختر-کرمانشاه۴,۸۴۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۰۰۳۵بادیپتروشیمی بندرامام۴,۹۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۸۴۰دورانیپتروشیمی تبریز۴,۷۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80پایپپتروشیمی امیرکبیر۶,۴۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HI500تزریقیپتروشیمی بندرامام۴,۶۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3(PE-80)لولهپتروشیمی شازند اراک۶,۴۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی جم۴,۹۰۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SAتزریقیپتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۷جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)HF 5110فیلمپتروشیمی آریاساسول۴,۹۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۵جم۵,۰۷۵۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL4پتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۷۰۰۰Fفیلمپتروشیمی ایلام۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)BL3بادیپتروشیمی مارون۴,۸۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)CRP100NجمPE-100۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX3پایپپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)EX5فیلمپتروشیمی باختر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)PE100پایپپتروشیمی مارون۶,۴۵۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۰۶سابیک-SabicPE-100۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۱۸پتروشیمی تبریز۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۰۲پتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۲۵۱۱۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۰۱۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۶۰۵۰۵۴,۹۹۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۵۰۳۰SA۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۴۰تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۶۰۷۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HPDE)۵۴B04پتروشیمی لرستان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE)۳۴۹۰پایپ – PE100بروجخود رنگ مشکی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سنگین (HDPE۲۲B02تزریقیپتروشیمی مهاباد۵,۰۵۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۲۰فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۲۹۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۰۷۵فیلمپتروشیمی بندرامام۵,۳۱۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۰۱۹۰فیلمپتروشیمی آریاساسول۵,۲۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۱۹۲۲تزریقیپتروشیمی لاله۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۰فیلمپتروشیمی لاله۵,۷۸۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TNفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۵,۳۹۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۰۰۴TCفیلمپتروشیمی لاله۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۶K۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)LTM 2125آریا ساسول۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۱۰۲TXفیلمپتروشیمی لاله۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Kفیلمپتروشیمی امیرکبیر۵,۱۸۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک (LDPE)۲۴۲۰Hفیلمپتروشیمی کردستان۵,۲۲۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی امیر کبیر۵,۲۱۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۵۰۱KJفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)M500026Sabic۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹AAفیلمپتروشیمی اراک۵,۱۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۰۹KJفیلمپتروشیمی امیرکبیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۸۵۰۴۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰AA۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۰۲۲۰KJ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۱پتروشیمی مهاباد۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۴۰۲فیلمپتروشیمی مهاباد۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۷۴۰۲لرستان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۳۳۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی(LLDPE)۲۲۵۰۱AAفیلمپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن سبک خطی (LLDPE)۲۲۴۰۳لرستان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۵,۳۹۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Sنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 510Lنساجی- تزریقی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 552R۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی مارون۵,۸۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 550Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۳۷۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XKنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۵,۴۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lاراک۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۴,۹۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲XLنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Jاراک۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Gتزریقیپتروشیمی مارون۵,۰۶۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500 Pپتروشیمی جم۵,۲۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 500 Mنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30S۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)F30S۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)PYI-250نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۵,۰۸۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۱۰Lنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۴۰۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T31S۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)Z30Gتزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۹۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۶۰نساجی- تزریقیپتروشیمی پلی نار۵,۳۳۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی اراک۴,۹۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jاراک۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۰Jنساجی- تزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500N۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۵۲Rنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۴,۹۷۰۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 422 H۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)P-SIF-30۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Lنساجی- تزریقیپتروشیمی رجال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)T30G۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)C30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)V30Sتزریقیپتروشیمی اراک۵,۷۴۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۱۱۰۲Kرجـال۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۳۸۰پلی نار۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۰۳۰پلی نار۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)HP 500jنساجی- تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)X30Gتزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)۵۲۵Jنساجی- تزریقیپتروشیمی جم۵,۳۴۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Lتزریقیپتروشیمی جم۵,۴۷۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZB 332Lتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۱۸۵۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 548Rتزریقیپتروشیمی جم۵,۴۹۵۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی اراک۶,۵۰۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۳۳۲Cاتصالاتپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۵۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)MR230 Cلولهپتروشیمی مارون۶,۴۵۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR230 Cلولهپتروشیمی نوید زرشیمی۶,۵۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 N۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J740تزریقیهیوسانگ۵,۷۸۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)M1600تزریقیال جی۵,۷۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP270 Gبادی (PP Blow Molding)پتروشیمی اراک۵,۵۸۰شازند اراک۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R60اتصالاتپتروشیمی اراک۷,۸۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R40تزریقیپتروشیمی مارون۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EP 440Gاتصالاتپتروشیمی جم۵,۶۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J580S۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)J550S۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP-homopolymer)ZH 515MAتزریقیپتروشیمی نوید زرشیمی۵,۴۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP340 Rتزریقیپتروشیمی جم۷,۰۴۵۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP230C۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۲X83CEپتروشیمی اراک۵,۴۲۰۱۳۹۶/۰۵/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R2400پایپ۶,۵۹۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۶۰PP شفاف۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)R200Pپایپهیوسانگ۶,۴۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPS 30 R۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)EPX-3130 UV۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)۵۴۸TIML- تزریقیپتروشیمی جم۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)ZR340تزریقیپتروشیمی نوید زر شیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی پروپیلن کوپلیمر (PP-copolymer)RP345تزریقی- IMLپتروشیمی جم۷,۰۴۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۴۰تبریز۶,۱۸۰کریستال۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی استایرن معمولی (GPPS)کریستال طه۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)G144کره۸,۰۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۸۶۱کره۶,۹۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۳۳۶۷,۰۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۵۲۵۰تایوان۷,۲۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن معمولی (GPPS)۱۵۵۱۵,۹۸۵کریستال تخت جمشید۱۳۹۶/۰۸/۱۰
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴۰تبریز۶,۵۳۰هایمپک۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۳۵۰تایوان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۹۴۵۰تایوان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۴۲۵کـره۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۷۲۴کـره۶,۶۷۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۸۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۵۱۵۷۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی استایرن مقاوم (HIPS)۶۱۶تایوان۱۳۹۶/۰۸/۱۱
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)SD 0150تبریز۹,۱۵۰۱۳۹۶/۰۸/۱۰
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۵گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N50گلپایگان-قائد بصیر۹,۱۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۱۷گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N70گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N80گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۱۵گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۲۰گلپایگان-قائد بصیر۹,۶۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۳گلپایگان-قائد بصیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۷۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۹۰۹۱۳گلپایگان-قائدبصیر۹,۵۴۰۱۳۹۶/۰۸/۰۸
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HI 121High Heat۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N10۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N40۸,۲۷۰۱۳۹۶/۰۵/۰۹
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۶۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۴۴۲۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۱۰۲۱۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)HR2340مقاوم به حرارت۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)W157۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)N 75۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۷۷۷CHigh HeatChimei-taiwan۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)DH500High Heatگلپایگان۱۲,۵۰۰۱۳۹۶/۰۵/۰۵
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)۲۳۳۰High Heatتبریز۱۳۹۶/۰۸/۱۳
اکریلونیتریل بوتادین استایرن /پلی کربنات(PC/ABS)۲۶۵Nگلپایگان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821Lottechemکو آپ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)Super Bright۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG781پتروشیمی تندگویان۴,۶۶۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG785پتروشیمی تندگویان۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)BG825پتروشیمی تندگویان۴,۷۶۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821تندگویان۵,۲۳۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی اتیلن ترفتالات (PET)۷۶۱۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلى اتیلن ترفتالات (PET)۸۲۱بطریTK ChemicalTEX PET۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونبندر امام۴,۰۶۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S60سوسپانسیونبندر امام۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S70سوسپانسیونآبادان۴,۵۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۴۱۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۱۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۷۰۳۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)EM2070هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)EM 3090هانواامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1202LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)PB 1302LGامولسیونی (emulsion)۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S57LG۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیوناروند۳,۸۷۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۰۹
پلی وینیل کلراید (PVC)S65سوسپانسیونغدیردرب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونآبادان۴,۹۷۵۱۳۹۶/۰۸/۰۲
پلی وینیل کلراید (PVC)S57سوسپانسیونپتروشیمی غدیر۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)S65آبادان۳,۹۲۰درب پتروشیمی۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۸۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۲۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۴۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۶۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۰۸۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۱۵۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۰۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)۱۲۹۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 415۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)OP 515۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)Op 415 russian۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)A-1۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 1۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 5۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)ST 10۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)A۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)C۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)C-1۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)D۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)E۱۳۹۶/۰۸/۱۳
پلی وینیل کلراید (PVC)Welding cable sheathing۱۳۹۶/۰۸/۱۳

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۳ آبانماه ۱۳۹۶

لازم بذکر است , قیمت روز مواد پلیمری در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت در بازار مواد پلیمری / قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران / قیمت مواد اولیه پلیمری پرمصرف / قیمت پلاستیک

 


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :