07
دسامبر

تنها ۶۰هزار میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخت می‌شود

تنها ۶۰هزار میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخت می‌شود

تنها ۶۰هزار میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی به صورت نقد پرداخت می‌شود

اشتراک گذاری :