11
مه

بخش هایی از مبحث ۱۶ مقررات سازمان نظام مهندسی کشور در رابطه با سیستم مخزن ذخیره آب و نتظیم فشار منازل مسکونی

بخش هایی از مبحث ۱۶ مقررات سازمان نظام مهندسی کشور در رابطه با سیستم مخزن ذخیره آب و نتظیم فشار منازل مسکونی

۱-۶-۴-۱۶ذخیره سازی و تنظیم فشار

۱۶ -۴- ۶- ۱ ذخیره سازی

الف) ذخیره سازی آب در صورت لزوم و با تأیید، به منظورهای زیر صورت می گیرد:

۱) جلوگیری از قطع آب در لول ه کشی توزیع آب مصرفی ساختمان د ر مواقعی که آب ورودی از شبکه شهری به ساختمان به علت تعمیر یا علت های دیگر، قطع شود؛

۲) برای آنکه مقدار حداکثر مصرف آب در ساختمان به شبکه آب شهری منتقل نشود؛
۳) کنترل فشار آب مورد نیاز لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان؛
۴) توزیع آب از بالا به پایین؛
۵) منطقه بندی توزیع آب در ساختمان های بلند؛
۶) به منظور حفاظت از شبکه آب شهری

ب) در ساختمان های مسکونی بیش از ۴ طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن ذخیره آب با گنجایش ۱۲ ساعت مصرف، براساس ۱۵۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز، پیش بینی شود.

پ) محل مخزن آب
۱) مخزن ذخیره آ ب نباید در جایی ساخته یا نصب شود که در معرض نفوذ سیل یا آب زیرزمینی باش د. این مخزن نباید در محلی قرار گیرد که لوله فاضلاب یا آب غیربهداشتی از روی آن عبور کند.
۲) اگر احتمال نفوذ آب زیرزمینی وجود داشته باشد، باید در اطراف تانکر به اندازه کافی فضای باز پیش بینی شود تا بتوان به طور ادواری مخزن را بازدید کرد و مطمئن شد که آب آلوده به داخل آن نفوذ نمی کند.
۳) اگر مخزن ذخیره آب در داخل ساختمان قرار گیرد ، باید طوری نصب شود که داخل آن برای بازرسی و تعمیر قابل دسترسی باشد و مخزن در برابر گرما و سرما حفاظت شو د. برای اتاقی که مخزن ذخیره آب در آن نصب می شود باید تعویض هوا و کف شوی پیش بینی شود.
۴) اگر مخزن ذخیره آب روی بام نصب شود باید برای جلوگیری از یخ زدن یا گرم شدن آن با عایق گرمایی پوشانده شو د. عایق سقف این مخازن و دریچه آدم رو آن باید قابل برداشتن باشد تا بازرسی امکان پذیر گردد.

ت) حفاظت مخزن ذخیره آب
۱) تانکر ذخیره آب باید در برابر اثر آب مقاوم باشد.
۲) اگر مخزن ذخیره آب فولادی است، باید سطوح داخلی و خارجی آن مخزن گالوانیزه باشد.
۳) اگر مخزن ذخیره آب فولادی غیرگالوانیزه یا غیرفولادی باشد، باید سطوح داخلی و خارجی آن با مواد مناسب، که در رنگ، طعم، بو و گوارا بودن آب اثر نگذارد و ایجاد مسمومیت نکند، اندود شود. اندود داخل مخزن نباید مواد سربی داشته باشد.
۴) مخزن ذخیره آب باید دریچه آد م رو داشته باشد تا بازرسی و تعمیر داخلی آن امکان داشته باشد.
۵) دریچه آدم رو مخزن ذخیره آب باید، در زمان بسته بودن، کاملاً هوابند باشد. این دریچه باید دور از دسترس اشخاص غیرمسئول باشد و در برابر نفوذ مواد آلوده و حشرات و کر م ها کاملاً حفاظت شود.

ث) اتصالات مخزن ذخیره آب
۱) روی لوله ورود آب به مخزن یا تانکر باید یک شیر قطع و وصل و یک شیر کنترل، از نوع شناور و یا نوع دیگر، نصب شود تا از سرریز و اتلاف آب جلوگیری شود.
۲) لبه زیر دهانه لوله ورود آب ب ه مخزن باید دس ت کم ۴۰ میل ی متر از روی دهانه لوله سرریز بالاتر باشد تا فاصله هوایی لازم تأمین شود.
۳) قطر نامی لوله سرریز باید دست کم دو برابر قطر لوله ورود آب به مخزن ذخیره باشد. روی لوله سرریز نباید هیچ شیری نصب شود. لوله سرریز مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله سرریز باید دس ت کم ۱۵۰ میل ی متر بالاتر یا دورتر از ک ف شوی یا هر نقطه تخلیه دیگر باشد. انتهای لوله سرریز نباید قابل اتصال ب ه شلنگ باشد و باید توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باش د. لوله سرریز باید در مسیری کشیده شود که احتمال ی خزدن نداشته باشد، یا آنکه با عایق گرمایی در برابر ی خ زدن ح فاظت شو د. لب ه زیر دهانه سرریز باید دست کم ۴۰ میلی متر از حداکثر سطح آب بالاتر باشد.
۴) مخزن ذخیره آب باید لوله هواکش داشته باشد تا فشار داخل مخزن را اَتمسفر یک کن د. قطر نامی لوله هواکش باید دس ت کم برابر قطر نامی لوله ورود آب به مخزن باشد و دهانه انتهای آن توری مقاوم در برابر خوردگی داشته باشد.
۵) مخزن ذخیره آب باید در پایی ن ترین نقطه، لوله تخلیه آب داشته باشد که با باز کردن شیر آن بتوان تمام آب مخزن را تخلیه کر د. لوله تخلیه مخزن نباید از جنس قابل انعطاف باشد. انتهای لوله تخلیه باید دس ت کم ۱۵۰ میل ی متر بالاتر و دورتر از کف شوی یا هر نقطه تخلیه دیگر باش د. انتهای لوله تخلیه نباید قابل اتصال به شلنگ باشد و باید با توری مقاوم در برابر خوردگی محافظت شو د. لوله تخلیه باید در مسیری کشیده شود که احتمال ی خ زدن نداشته باشد. قطر نامی لوله تخلیه مخزن آب باید دست کم برابر ارقام جدول شماره ( ۱۶ ۵ ) باشد. ) « ث» ( ۴ ۶ ۱
۶) روی لوله ورودی آب به مخزن باید شیر قطع و وصل نصب شو د. اگر حجم مخزن بیش از ۱۰۰۰ لیتر باشد، دهانه خروجی و دهانه ورودی آب باید در دو سمت مخزن و در مقابل هم قرار گیرند تا از راکد ماندن آب جلوگیری شود.
۷) اگر گنجایش مخزن آب ۴۰۰۰ لیتر بیشتر باشد، باید به جای یک مخزن دس تکم دو مخزن به طور مواز ی نصب شود تا هنگام تعمیر یا تمیز کردن یکی از تانکر ها ، آب قطع نشود. در این حالت هر مخزن باید ب هطور جداگانه و مستقل به شیرهای ورودی و خروجی آب، شیر کنترل، شیر تخلیه، لوله سرریز و لوله هواکش مجهز باشد

۴ -۶- ۲ تنظیم فشار آب
الف) برای تأمین یا تنظیم فشار در شبکه لول هکشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در موارد لزوم و با تأیید، باید یکی از سیستم های زیر یا ترکیبی از آنها طراحی و نصب شود:
پمپ و تانکر ذخیره مرتفع
پمپ و منبع تحت فشار
سیستم افزایش فشار بدون تانکر
شیر فشارشکن به منظور کاهش فشار
۱) نصب مستقیم پمپ روی لوله انشعاب آب شهر مجاز نیست

ب) پمپ و مخزن ذخیره مرتفع
در مورد محل استقرار، حفاظت، اتصالات ،« ۱۶ ۴ ۶ ۱) ذخیره سازی )» ۱) نکاتی که در
و دی گر الزامات مخازن ذخیره آب مقرر شده است، در مورد مخازن ذخیره مرتفع نیز باید
رعایت شود.

پ) پمپ و مخزن تحت فشار
۱) در این سیستم باید روی مخزن یا تانک آب ، شیر اطمینان مورد تأیید نصب شود.
۲) شیر اطمینان باید طوری انتخاب و تنظیم شود که در فشاری برابر حداکثر فشار کار مجاز مخزن، باز شود و آب را تخلیه کند.
۳) لوله تخلیه شیر اطمینان نباید از جنس قابل انعطاف باشد. تخلیه آب از این لوله باید به طور ثقلی صورت گیرد.
۴) انتهای لوله تخلیه آب شیر اطمینان باید تا نزدیک نقطه تخلیه مناسبی (کف شوی یا یکی از لوازم بهداشتی) ادامه یابد. لوله تخیه نباید مستقیماً به لوله فاضلاب متصل شود.

ت) سیستم افزایش فشار بدون مخزن
۱) انتخاب و تنظیم این سیستم باید ب ه ترتیبی باشد که حداقل فشار مورد نیاز پشت شیرهای برداشت آب، مقرر شده در این مبحث، را به طور خودکار تنظیم کند و روی شیرهای برداشت آب فشاری بیش از آنچه در این مقررات مقرر شده ایجاد ننماید.

ث) کاهش فشار آب
۱) اگر فشار ورودی به لوله کشی توزیع آب مصرفی ساختمان، یا قسمتی از آن، بیش از ارقامی باشد که در این مبحث از مقرر ات معین شده است، باید شیر فشارشکن، یا هر سیستم مورد تأیید دیگری، به منظور کاهش فشار آب تا میزان مورد نیاز، نصب شود.
۲) روی لوله خروجی از شیر فشارشکن، یا هر سیستم کاهش فشار دیگر، باید شیر اطمینان فشاری نصب شود.

انتشار بکوشش : واحد کنترول کیفیت شرکت پلی اتیلن نوین

خانه

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

 

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب :


تولید پلیمر مورد نیاز صنایع نفت وخودروسازی از سوی محققان کشور


قرارداد فروش ماهانه ۱۱ هزار تن پلی اتیلن با شرکت ایتوچو ژاپن امضا شد


صنعت پتروشیمی | رقابت در هزینه مساله ای کلیدی | به تجویز رییس مجمع جهانی صادرکنندگان گاز (GECF)


صادرات مصنوعات پلیمری و محصولات پتروشیمی ایران به دنیا + جدول


تهیه آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی توسط سازمان محیط زیست


درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلاستیکی , بشکه , ظروف و وان پلاستیکی و طراح و سازنده ماشین آلات و خط تولید صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران/ شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :