24
اکتبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲ آبان ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲ آبان ماه ۹۶

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱,۰۱۲ ۴۱,۶۷۸ سلف ۴۵۸۴۵ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان ۷۷ ۴۲,۸۰۸ سلف ۴۷۰۸۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان ۸۸ ۴۴,۰۹۹ سلف ۴۸۵۰۸ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱,۴۹۶ ۴۱,۶۷۸ سلف ۴۵۸۴۵ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان ۲۲۰ ۴۰,۴۲۷ سلف ۴۴۴۶۹ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۳,۰۱۴ ۴۲,۴۴۴ سلف ۴۶۶۸۸ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۱۴۰ ۴۲,۴۹۱ نقدی ۱۲۷۴۷۳ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۷,۸۹۶ نقدی ۱۴۳۶۸۸ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۴۲,۴۹۱ نقدی ۱۲۷۴۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۳۰۰ ۴۳,۱۹۵ نقدی ۴۷۵۱۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۵۰۰ ۴۷,۷۲۶ نقدی ۱۴۳۱۷۸ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۵۰۰ ۵۵,۱۹۰ نقدی ۱۶۵۵۷۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۲۸۶ ۴۰,۴۸۰ نقدی ۴۴۵۲۸ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۶۴,۴۰۲ نقدی ۷۰۸۴۲ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۵۳,۹۷۸ نقدی ۵۹۳۷۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۴۷,۹۱۹ نقدی ۵۲۷۱۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۷,۱۵۸ نقدی ۵۱۸۷۳ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۳۱۵ ۴۲,۴۹۱ نقدی ۱۲۷۴۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۶۰ ۵۱,۸۷۴ نقدی ۵۷۰۶۱ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۷,۱۵۸ نقدی ۵۱۸۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۴۷,۹۱۹ نقدی ۵۲۷۱۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۰,۴۸۰ سلف ۴۴۵۲۸ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۲,۱۶۰ نقدی ۹۰۳۷۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱۶۵ ۴۴,۱۲۹ نقدی ۴۸۵۴۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۵۰۶ ۴۴,۱۲۹ نقدی ۴۸۵۴۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۲,۳۰۱ نقدی ۱۲۶۹۰۳ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۳,۹۸۵ نقدی ۱۶۱۹۵۵ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۵,۵۵۷ نقدی ۱۶۶۶۷۱ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۵,۵۵۷ نقدی ۱۶۶۶۷۱ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۵,۱۹۰ نقدی ۱۶۵۵۷۰ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۵۸,۴۸۶ نقدی ۱۷۵۴۵۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۷,۱۵۸ سلف ۵۱۸۷۳ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳,۹۲۰ سلف ۴۰۷۰۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۳,۹۲۰ سلف ۴۰۷۰۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۱,۰۰۱ ۵۱,۴۴۱ سلف ۱۵۴۳۲۳ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱,۱۰۰ ۵۷,۶۷۰ سلف ۶۳۴۳۷ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۵۵۰ ۵۷,۶۷۰ نقدی ۶۳۴۳۷ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۷,۱۵۸ سلف ۵۱۸۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۶۹۳ ۴۶,۰۳۲ نقدی ۵۰۶۳۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۶۴ ۴۴,۱۲۹ نقدی ۴۸۵۴۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۱,۰۱۲ ۴۴,۱۲۹ نقدی ۴۸۵۴۱ عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۶,۶۳۴ نقدی ۴۳۹۶۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۱,۰۱۲ ۴۷,۱۵۸ نقدی ۵۱۸۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۰,۴۸۰ نقدی ۴۴۵۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۴۴,۱۲۹ نقدی ۴۸۵۴۱ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۳,۲۴۲ سلف ۳۹۸۹۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۳,۲۴۲ نقدی ۳۹۸۹۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۶ ۳۳,۹۲۰ سلف ۴۰۷۰۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۴۹۶ ۳۳,۹۲۰ نقدی ۴۰۷۰۴ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۸۲,۱۶۰ نقدی ۹۰۳۷۶ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۹۶,۴۴۹ نقدی ۱۰۶۰۹۳ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۶۶۰ ۴۲,۴۹۱ سلف ۱۲۷۴۷۳ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲,۴۹۱ نقدی ۱۲۷۴۷۳ عمده عادی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۲,۸۷۱ نقدی ۱۲۸۶۱۳ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ۱۵۴ ۵۱,۲۴۵ نقدی ۱۵۳۷۳۵ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ۶۶ ۵۰,۳۷۰ نقدی ۱۵۱۱۱۰ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم ۶۶ ۴۷,۸۹۶ نقدی ۱۴۳۶۸۸ عمده عادی

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :