24
اکتبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲ آبان ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲ آبان ماه ۹۶

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۱,۰۱۲۴۱,۶۷۸سلف۴۵۸۴۵عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845پتروشیمی تندگویان۷۷۴۲,۸۰۸سلف۴۷۰۸۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841پتروشیمی تندگویان۸۸۴۴,۰۹۹سلف۴۸۵۰۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۱,۴۹۶۴۱,۶۷۸سلف۴۵۸۴۵عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۲۲۰۴۰,۴۲۷سلف۴۴۴۶۹عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان۳,۰۱۴۴۲,۴۴۴سلف۴۶۶۸۸عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند۱۴۰۴۲,۴۹۱نقدی۱۲۷۴۷۳عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CEپتروشیمی شازند۴۰۰۴۷,۸۹۶نقدی۱۴۳۶۸۸عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۵۰۰۴۲,۴۹۱نقدی۱۲۷۴۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۳۰۰۴۳,۱۹۵نقدی۴۷۵۱۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی شازند۵۰۰۴۷,۷۲۶نقدی۱۴۳۱۷۸عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۵۰۰۵۵,۱۹۰نقدی۱۶۵۵۷۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۲۸۶۴۰,۴۸۰نقدی۴۴۵۲۸عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۶۴,۴۰۲نقدی۷۰۸۴۲عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۵۳,۹۷۸نقدی۵۹۳۷۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی لاله۱۱۰۴۷,۹۱۹نقدی۵۲۷۱۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37پتروشیمی لاله۲۲۰۴۷,۱۵۸نقدی۵۱۸۷۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال۳۱۵۴۲,۴۹۱نقدی۱۲۷۴۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۱۶۰۵۱,۸۷۴نقدی۵۷۰۶۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۷۵۲۴۷,۱۵۸نقدی۵۱۸۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۷,۹۱۹نقدی۵۲۷۱۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۰,۴۸۰سلف۴۴۵۲۸عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۸۲,۱۶۰نقدی۹۰۳۷۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۱۶۵۴۴,۱۲۹نقدی۴۸۵۴۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۵۰۶۴۴,۱۲۹نقدی۴۸۵۴۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۷۵۰۴۲,۳۰۱نقدی۱۲۶۹۰۳عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۳,۹۸۵نقدی۱۶۱۹۵۵عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۵,۵۵۷نقدی۱۶۶۶۷۱عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۵,۵۵۷نقدی۱۶۶۶۷۱عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۶۰۰۵۵,۱۹۰نقدی۱۶۵۵۷۰عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۷۵۰۵۸,۴۸۶نقدی۱۷۵۴۵۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۱۵۸سلف۵۱۸۷۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۳,۹۲۰سلف۴۰۷۰۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آبادان۵۰۰۳۳,۹۲۰سلف۴۰۷۰۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم۱,۰۰۱۵۱,۴۴۱سلف۱۵۴۳۲۳عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۵۰۰پتروشیمی بندرامام۱,۱۰۰۵۷,۶۷۰سلف۶۳۴۳۷عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۵۵۰۵۷,۶۷۰نقدی۶۳۴۳۷عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۱۵۸سلف۵۱۸۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰Sپتروشیمی جم۶۹۳۴۶,۰۳۲نقدی۵۰۶۳۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۲۶۴۴۴,۱۲۹نقدی۴۸۵۴۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۱,۰۱۲۴۴,۱۲۹نقدی۴۸۵۴۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۲۲۰۳۶,۶۳۴نقدی۴۳۹۶۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۱,۰۱۲۴۷,۱۵۸نقدی۵۱۸۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۵۰۶۴۰,۴۸۰نقدی۴۴۵۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۱,۰۱۲۴۴,۱۲۹نقدی۴۸۵۴۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۰۳۳,۲۴۲سلف۳۹۸۹۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۰۳۳,۲۴۲نقدی۳۹۸۹۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۶۳۳,۹۲۰سلف۴۰۷۰۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱,۴۹۶۳۳,۹۲۰نقدی۴۰۷۰۴عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۸۲,۱۶۰نقدی۹۰۳۷۶عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۷۰۹۶,۴۴۹نقدی۱۰۶۰۹۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم۶۶۰۴۲,۴۹۱سلف۱۲۷۴۷۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم۲۲۰۴۲,۴۹۱نقدی۱۲۷۴۷۳عمدهعادی
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم۳۳۰۴۲,۸۷۱نقدی۱۲۸۶۱۳عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم۱۵۴۵۱,۲۴۵نقدی۱۵۳۷۳۵عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم۶۶۵۰,۳۷۰نقدی۱۵۱۱۱۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم۶۶۴۷,۸۹۶نقدی۱۴۳۶۸۸عمدهعادی

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :