19
سپتامبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۸ شهریورماه ۹۶

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۸ شهریورماه ۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۲۲۴۵۱,۰۱۱نقدی۵۶۱۱۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۷۵۲۴۶,۳۷۴نقدی۵۱۰۱۱عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۲۵۰۵۵,۰۴۱نقدی۱۶۵۱۲۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Hپتروشیمی امیرکبیر۲۰۰۴۶,۳۷۴نقدی۵۱۰۱۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال۱۰۵۳۹,۷۸۳نقدی۴۳۷۶۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی جم۲۲۰۴۴,۹۵۵نقدی۱۳۴۸۶۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۱,۶۳۲نقدی۴۵۷۹۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۷,۱۱۴نقدی۵۱۸۲۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۱,۲۱۰۴۶,۳۷۴نقدی۵۱۰۱۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۴,۸۸۷سلف۴۱۸۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732پتروشیمی تندگویان۶۶۳۹,۳۲۹سلف۴۳۲۶۱عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۱۹۸۳۸,۴۸۴سلف۴۲۳۳۲عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۵۰۶۴۱,۶۳۳سلف۴۵۷۹۶عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۷۰۹۸,۰۵۱نقدی۱۰۷۸۵۶عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۸۳,۵۲۵نقدی۹۱۸۷۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه۶۰۰۴۱,۲۲۵نقدی۴۵۳۴۷عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۴,۸۸۷نقدی۴۱۸۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۱۹۸۳۹,۶۷۴سلف۴۳۶۴۱عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۰۶۳۹,۶۷۴سلف۴۳۶۴۱عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲محب بسپار ایده گستر۲۰۰۵۶,۲۰۰نقدی۱۶۸۶۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۱,۲۲۵نقدی۴۵۳۴۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۱,۰۱۲۳۹,۷۲۱نقدی۴۳۶۹۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۲۲۰۳۷,۶۷۸سلف۴۵۲۱۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۲۰۰۳۴,۱۸۹نقدی۴۱۰۲۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۳,۹۸۲۳۴,۸۸۷نقدی۴۱۸۶۴عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۶۶,۳۳۷نقدی۷۲۹۷۰عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۵۷,۸۸۴نقدی۶۳۶۷۲عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۱۰۰۵۹,۱۷۷نقدی۱۷۷۵۳۱عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۶۰,۹۰۰نقدی۱۸۲۷۰۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۶۰,۹۰۰نقدی۱۸۲۷۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۸۰۰۴۱,۵۰۸نقدی۱۲۴۵۲۴عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۸۰۰۵۷,۶۶۰نقدی۱۷۲۹۸۰عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۷۰۰۵۵,۰۴۱نقدی۱۶۵۱۲۳عمدهعادی
پلی پروپیلن RP270Gپتروشیمی شازند۷۰۰۴۵,۰۳۹نقدی۴۹۵۴۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۲,۰۰۰۴۱,۲۲۵نقدی۴۵۳۴۷عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند۳۰۰۳۹,۷۸۳نقدی۴۳۷۶۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۲۰۰۳۹,۷۸۳نقدی۴۳۷۶۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CEپتروشیمی شازند۴۰۰۴۵,۰۳۹نقدی۴۹۵۴۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۱,۰۰۰۴۱,۶۹۵نقدی۴۵۸۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۱,۰۰۰۴۶,۳۷۴سلف۵۱۰۱۱عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۲,۰۰۲۳۴,۸۸۷نقدی۴۱۸۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی شازند۲۰۰۴۴,۹۵۵نقدی۱۳۴۸۶۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۱,۰۰۰۴۶,۳۷۴سلف۵۱۰۱۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP564Sپلی پروپیلن جم۲,۳۵۴۴۱,۶۳۴سلف۴۵۷۹۷عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم۵۵۰۳۹,۷۸۳نقدی۴۳۷۶۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم۱۱۰۳۹,۷۸۳نقدی۴۳۷۶۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم۱۱۰۴۷,۴۴۶نقدی۵۲۱۹۰عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548Tپلی پروپیلن جم۱۱۰۴۶,۰۰۲نقدی۵۰۶۰۲عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم۱۵۴۴۸,۲۹۷نقدی۵۳۱۲۶عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Gپلی پروپیلن جم۲۲۰۴۵,۰۳۹نقدی۴۹۵۴۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۲۲۰۵۱,۰۱۱نقدی۵۶۱۱۲عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۲۲۰۴۱,۶۹۵نقدی۴۵۸۶۴عمدهعادی

 

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید 🙂
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.

cvsxd

اشتراک گذاری :