22
آگوست

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶

 

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۳۹,۱۷۹ سلف ۱۱۷۵۳۷ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۴۰۰ ۳۹,۱۷۹ نقدی ۱۱۷۵۳۷ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۷۵,۵۸۲ نقدی ۸۳۱۴۰ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۵۰ ۴۹,۲۵۳ نقدی ۱۴۷۷۵۹ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۰,۶۸۷ نقدی ۱۵۲۰۶۱ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۰۰ ۵۰,۶۸۷ نقدی ۱۵۲۰۶۱ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۴۹,۳۲۴ نقدی ۱۴۷۹۷۲ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۶۰۰ ۵۲,۵۳۸ نقدی ۱۵۷۶۱۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۳۹,۱۸۷ نقدی ۴۳۱۰۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۴۴,۰۹۱ نقدی ۴۸۵۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۴۴۰ ۴۳,۳۶۸ نقدی ۴۷۷۰۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی لاله ۱۱۰ ۴۴,۰۹۱ نقدی ۴۸۵۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۲۲۴ ۴۷,۷۰۵ نقدی ۵۲۴۷۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۷۵۲ ۴۳,۳۶۸ نقدی ۴۷۷۰۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۳,۳۶۵ نقدی ۴۰۰۳۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹,۱۸۷ نقدی ۴۳۱۰۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶M پتروشیمی ایلام ۱,۰۱۲ ۴۱,۶۹۲ نقدی ۴۵۸۶۱ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۳۸,۰۰۵ سلف ۴۱۸۰۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰B پتروشیمی ایلام ۵۰۶ ۳۹,۰۳۳ نقدی ۴۲۹۳۶ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۱۰۰ ۳۷,۶۲۰ نقدی ۴۱۳۸۲ عمده عادی
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۴۳,۲۸۵ نقدی ۴۷۶۱۳ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳,۳۶۵ نقدی ۴۰۰۳۸ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند ۲۰۰ ۳۸,۱۴۹ نقدی ۴۱۹۶۳ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند ۷۰۰ ۳۸,۱۴۹ نقدی ۴۱۹۶۳ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند ۴۰۰ ۴۳,۲۸۵ نقدی ۴۷۶۱۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی شازند ۸۰۰ ۳۹,۶۲۰ نقدی ۴۳۵۸۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند ۱,۰۰۰ ۴۱,۶۹۲ نقدی ۱۲۵۰۷۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۳,۰۰۰ ۳۹,۰۳۳ سلف ۴۲۹۳۶ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۴۰۰ ۴۹,۳۲۴ نقدی ۱۴۷۹۷۲ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۲,۹۹۲ ۳۳,۳۶۵ نقدی ۴۰۰۳۸ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۳,۳۶۸ سلف ۴۷۷۰۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۳,۳۶۸ سلف ۴۷۷۰۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم ۳,۰۰۳ ۴۱,۶۹۲ نقدی ۱۲۵۰۷۶ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان ۸۸ ۳۶,۹۹۳ نقدی ۴۰۶۹۲ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال ۵۸۸ ۳۸,۱۴۹ نقدی ۴۱۹۶۳ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۳۷,۳۱۸ سلف ۴۱۰۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۵۰۶ ۳۷,۳۱۸ سلف ۴۱۰۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S پتروشیمی جم ۳,۰۰۳ ۴۰,۹۹۶ نقدی ۴۵۰۹۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۳۸,۲۱۵ نقدی ۴۲۰۳۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۳,۰۰۳ ۳۷,۴۹۲ نقدی ۴۱۲۴۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم ۳,۰۰۳ ۳۹,۰۳۳ نقدی ۴۲۹۳۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۲,۶۹۸ نقدی ۳۹۲۳۷ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3 پتروشیمی کردستان ۲۴۰ ۴۷,۷۰۵ نقدی ۵۲۴۷۵ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۲,۴۸۶ ۳۳,۳۶۵ نقدی ۴۰۰۳۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۹۰۲ ۳۹,۱۸۷ نقدی ۴۳۱۰۵ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۵۰ ۸۸,۷۲۶ نقدی ۹۷۵۹۸ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۷۵,۵۸۲ نقدی ۸۳۱۴۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۳۹,۶۲۰ نقدی ۴۳۵۸۲ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۳۰۰ ۴۳,۰۴۵ نقدی ۱۲۹۱۳۵ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۲۹۴ ۵۳,۹۶۸ سلف ۵۹۳۶۴ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۱۰۵ ۴۸,۲۲۶ نقدی ۵۳۰۴۸ عمده عادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

اطلاعیه عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا ی ایران / پلاستیک در بازار تهران / مواد پلیمری در بورس کالا


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.

اشتراک گذاری :