22
آگوست

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶

 

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۴۰۰۳۹,۱۷۹سلف۱۱۷۵۳۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۴۰۰۳۹,۱۷۹نقدی۱۱۷۵۳۷عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۷۵,۵۸۲نقدی۸۳۱۴۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۵۰۴۹,۲۵۳نقدی۱۴۷۷۵۹عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۰,۶۸۷نقدی۱۵۲۰۶۱عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۱۰۰۵۰,۶۸۷نقدی۱۵۲۰۶۱عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۶۰۰۴۹,۳۲۴نقدی۱۴۷۹۷۲عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۶۰۰۵۲,۵۳۸نقدی۱۵۷۶۱۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۶۶۰۳۹,۱۸۷نقدی۴۳۱۰۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۴,۰۹۱نقدی۴۸۵۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۴۴۰۴۳,۳۶۸نقدی۴۷۷۰۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی لاله۱۱۰۴۴,۰۹۱نقدی۴۸۵۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۲۲۴۴۷,۷۰۵نقدی۵۲۴۷۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۷۵۲۴۳,۳۶۸نقدی۴۷۷۰۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آبادان۵۰۰۳۳,۳۶۵نقدی۴۰۰۳۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام۵۰۶۳۹,۱۸۷نقدی۴۳۱۰۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۶۳۶۶Mپتروشیمی ایلام۱,۰۱۲۴۱,۶۹۲نقدی۴۵۸۶۱عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان۵۰۶۳۸,۰۰۵سلف۴۱۸۰۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰Bپتروشیمی ایلام۵۰۶۳۹,۰۳۳نقدی۴۲۹۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۱۰۰۳۷,۶۲۰نقدی۴۱۳۸۲عمدهعادی
پلی پروپیلن RP270Gپتروشیمی شازند۷۰۰۴۳,۲۸۵نقدی۴۷۶۱۳عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۳,۳۶۵نقدی۴۰۰۳۸عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی شازند۲۰۰۳۸,۱۴۹نقدی۴۱۹۶۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۷۰۰۳۸,۱۴۹نقدی۴۱۹۶۳عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CEپتروشیمی شازند۴۰۰۴۳,۲۸۵نقدی۴۷۶۱۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۸۰۰۳۹,۶۲۰نقدی۴۳۵۸۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی شازند۱,۰۰۰۴۱,۶۹۲نقدی۱۲۵۰۷۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۳,۰۰۰۳۹,۰۳۳سلف۴۲۹۳۶عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۴۰۰۴۹,۳۲۴نقدی۱۴۷۹۷۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۲,۹۹۲۳۳,۳۶۵نقدی۴۰۰۳۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۳,۳۶۸سلف۴۷۷۰۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۳,۳۶۸سلف۴۷۷۰۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی جم۳,۰۰۳۴۱,۶۹۲نقدی۱۲۵۰۷۶عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731پتروشیمی تندگویان۸۸۳۶,۹۹۳نقدی۴۰۶۹۲عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۵۸۸۳۸,۱۴۹نقدی۴۱۹۶۳عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۰۶۳۷,۳۱۸سلف۴۱۰۴۹عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۰۶۳۷,۳۱۸سلف۴۱۰۴۹عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰Sپتروشیمی جم۳,۰۰۳۴۰,۹۹۶نقدی۴۵۰۹۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UVپتروشیمی جم۲,۰۰۲۳۸,۲۱۵نقدی۴۲۰۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۳,۰۰۳۳۷,۴۹۲نقدی۴۱۲۴۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم۳,۰۰۳۳۹,۰۳۳نقدی۴۲۹۳۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۰۳۲,۶۹۸نقدی۳۹۲۳۷عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F3پتروشیمی کردستان۲۴۰۴۷,۷۰۵نقدی۵۲۴۷۵عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۲,۴۸۶۳۳,۳۶۵نقدی۴۰۰۳۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۹۰۲۳۹,۱۸۷نقدی۴۳۱۰۵عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۵۰۸۸,۷۲۶نقدی۹۷۵۹۸عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۷۵,۵۸۲نقدی۸۳۱۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۴۴۰۳۹,۶۲۰نقدی۴۳۵۸۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۳۰۰۴۳,۰۴۵نقدی۱۲۹۱۳۵عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۲۹۴۵۳,۹۶۸سلف۵۹۳۶۴عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۱۰۵۴۸,۲۲۶نقدی۵۳۰۴۸عمدهعادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۱ مردادماه

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

اطلاعیه عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا ی ایران / پلاستیک در بازار تهران / مواد پلیمری در بورس کالا


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا روی صفحه اصلی کلیک کنید.

اشتراک گذاری :