31
اکتبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

نام کالا تولید کننده حجم کالای قابل عرضه (تن) قیمت پایه(ریال) نوع معامله حداکثر قیمت مجاز نحوه عرضه روش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال ۲۱۰ ۴۷,۹۹۱ نقدی ۱۴۳۹۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۳,۶۶۴ نقدی ۴۸۰۳۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان ۱۷۶ ۳۹,۸۱۳ سلف ۴۳۷۹۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۵۰۰ ۳۲,۹۸۱ سلف ۳۹۵۷۷ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ پتروشیمی بندرامام ۱,۱۰۰ ۵۶,۸۶۱ نقدی ۶۲۵۴۷ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان ۱,۵۱۸ ۴۲,۱۷۸ سلف ۴۶۳۹۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ پتروشیمی بندرامام ۵۰۰ ۴۷,۳۹۵ سلف ۵۲۱۳۴ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان ۳۷۴ ۴۰,۱۷۳ سلف ۴۴۱۹۰ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۲,۰۰۲ ۴۱,۴۱۶ سلف ۴۵۵۵۷ عمده عادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان ۱,۰۱۲ ۴۱,۴۱۶ سلف ۴۵۵۵۷ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال ۱۶۸ ۴۲,۵۷۶ نقدی ۱۲۷۷۲۸ عمده عادی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند ۲۲۰ ۳۶,۳۴۷ نقدی ۴۳۶۱۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام ۱,۰۱۲ ۳۳,۶۵۴ نقدی ۴۰۳۸۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند ۱,۴۹۶ ۳۳,۶۵۴ نقدی ۴۰۳۸۴ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام ۱,۰۰۰ ۴۰,۵۶۱ سلف ۴۴۶۱۷ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول ۶۶۰ ۴۴,۰۴۶ نقدی ۴۸۴۵۰ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر ۴۰۰ ۳۳,۶۵۴ سلف ۴۰۳۸۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول ۱۱۰ ۴۸,۱۵۸ نقدی ۵۲۹۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ پتروشیمی بندرامام ۱,۰۰۰ ۴۷,۳۹۵ سلف ۵۲۱۳۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T پتروشیمی آریا ساسول ۲۸۶ ۴۸,۱۵۸ نقدی ۵۲۹۷۳ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ پتروشیمی آریا ساسول ۸۸۰ ۴۷,۳۹۵ نقدی ۵۲۱۳۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۲۱ ۴۴,۵۳۸ نقدی ۴۸۹۹۱ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37 پتروشیمی لاله ۲۲۰ ۴۷,۳۹۵ نقدی ۵۲۱۳۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00 پتروشیمی لاله ۱۶۰ ۵۲,۱۳۵ نقدی ۵۷۳۴۸ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۷۰ ۹۶,۵۱۳ نقدی ۱۰۶۱۶۴ عمده عادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 پتروشیمی لاله ۳۶۸ ۴۷,۳۹۵ نقدی ۵۲۱۳۴ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر ۱۰۰ ۸۲,۲۱۵ نقدی ۹۰۴۳۶ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان ۵۰۰ ۳۳,۶۵۴ سلف ۴۰۳۸۴ عمده عادی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان ۲۰۰ ۳۷,۰۲۰ سلف ۴۴۴۲۴ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ پتروشیمیایی تخت جمشید پارس ۵۰۰ ۵۵,۳۰۰ نقدی ۱۶۵۹۰۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UV پتروشیمی لرستان ۹۶ ۴۱,۳۲۳ نقدی ۴۵۴۵۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه ۳۱۲ ۴۳,۶۶۴ نقدی ۴۸۰۳۰ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02 پتروشیمی مهاباد ۴۸۰ ۴۳,۱۸۶ نقدی ۴۷۵۰۴ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۵۰,۴۷۰ نقدی ۱۵۱۴۱۰ عمده عادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰ پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۶۳,۵۷۷ نقدی ۶۹۹۳۴ عمده عادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ پتروشیمی تخت جمشید ۳۹۹ ۵۳,۱۶۱ نقدی ۵۸۴۷۷ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJ پتروشیمی جم ۱۱۰ ۴۴,۵۳۸ نقدی ۴۸۹۹۱ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ پتروشیمی جم ۱,۰۱۲ ۴۰,۵۶۱ نقدی ۴۴۶۱۷ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۵۱,۵۸۳ سلف ۱۵۴۷۴۹ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UV پتروشیمی جم ۲,۰۰۲ ۴۱,۳۲۳ سلف ۴۵۴۵۵ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۱۱۰ ۴۴,۰۴۶ نقدی ۴۸۴۵۰ عمده عادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ پتروشیمی تبریز ۲۰۰ ۸۲,۲۱۵ نقدی ۹۰۴۳۶ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۲۶۴ ۴۴,۰۴۶ نقدی ۴۸۴۵۰ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۴۲,۳۸۶ نقدی ۱۲۷۱۵۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم ۵۰۶ ۴۴,۰۴۶ نقدی ۴۸۴۵۰ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۴,۰۹۲ نقدی ۱۶۲۲۷۶ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۵,۶۶۸ نقدی ۱۶۷۰۰۴ عمده عادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ پتروشیمی تبریز ۱۵۰ ۵۵,۶۶۸ نقدی ۱۶۷۰۰۴ عمده عادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ پتروشیمی تبریز ۷۵۰ ۵۵,۳۰۰ نقدی ۱۶۵۹۰۰ عمده عادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ پتروشیمی تبریز ۱,۰۰۰ ۵۸,۰۰۱ نقدی ۱۷۴۰۰۳ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر ۵۰۶ ۴۴,۰۴۶ نقدی ۴۸۴۵۰ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم ۶۴۸ ۴۲,۵۷۶ نقدی ۱۲۷۷۲۸ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم ۱۱۰ ۵۱,۳۴۷ نقدی ۱۵۴۰۴۱ عمده عادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم ۳۳۰ ۴۷,۹۹۱ سلف ۱۴۳۹۷۳ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم ۲۲۰ ۴۲,۵۷۶ نقدی ۱۲۷۷۲۸ عمده عادی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون ۶۶۰ ۴۲,۵۷۶ سلف ۱۲۷۷۲۸ عمده عادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر ۲۰۰ ۵۰,۳۲۵ نقدی ۱۵۰۹۷۵ عمده عادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA پتروشیمی امیرکبیر ۴۴۰ ۴۳,۱۸۶ نقدی ۴۷۵۰۴ عمده عادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :