31
اکتبر

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XEپتروشیمی رجال۲۱۰۴۷,۹۹۱نقدی۱۴۳۹۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۳,۶۶۴نقدی۴۸۰۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735پتروشیمی تندگویان۱۷۶۳۹,۸۱۳سلف۴۳۷۹۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۵۰۰۳۲,۹۸۱سلف۳۹۵۷۷عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۱,۱۰۰۵۶,۸۶۱نقدی۶۲۵۴۷عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825پتروشیمی تندگویان۱,۵۱۸۴۲,۱۷۸سلف۴۶۳۹۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۳۹۵سلف۵۲۱۳۴عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785پتروشیمی تندگویان۳۷۴۴۰,۱۷۳سلف۴۴۱۹۰عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۲,۰۰۲۴۱,۴۱۶سلف۴۵۵۵۷عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۱,۰۱۲۴۱,۴۱۶سلف۴۵۵۵۷عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال۱۶۸۴۲,۵۷۶نقدی۱۲۷۷۲۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۲۲۰۳۶,۳۴۷نقدی۴۳۶۱۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۱,۰۱۲۳۳,۶۵۴نقدی۴۰۳۸۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱,۴۹۶۳۳,۶۵۴نقدی۴۰۳۸۴عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامام۱,۰۰۰۴۰,۵۶۱سلف۴۴۶۱۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۶۶۰۴۴,۰۴۶نقدی۴۸۴۵۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۴۰۰۳۳,۶۵۴سلف۴۰۳۸۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۸,۱۵۸نقدی۵۲۹۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۱,۰۰۰۴۷,۳۹۵سلف۵۲۱۳۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی آریا ساسول۲۸۶۴۸,۱۵۸نقدی۵۲۹۷۳عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۷,۳۹۵نقدی۵۲۱۳۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJپتروشیمی جم۱۲۱۴۴,۵۳۸نقدی۴۸۹۹۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۰۰۴TC37پتروشیمی لاله۲۲۰۴۷,۳۹۵نقدی۵۲۱۳۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۱۶۰۵۲,۱۳۵نقدی۵۷۳۴۸عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۷۰۹۶,۵۱۳نقدی۱۰۶۱۶۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۳۶۸۴۷,۳۹۵نقدی۵۲۱۳۴عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۸۲,۲۱۵نقدی۹۰۴۳۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آبادان۵۰۰۳۳,۶۵۴سلف۴۰۳۸۴عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان۲۰۰۳۷,۰۲۰سلف۴۴۴۲۴عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۵۰۰۵۵,۳۰۰نقدی۱۶۵۹۰۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N11UVپتروشیمی لرستان۹۶۴۱,۳۲۳نقدی۴۵۴۵۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه۳۱۲۴۳,۶۶۴نقدی۴۸۰۳۰عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02پتروشیمی مهاباد۴۸۰۴۳,۱۸۶نقدی۴۷۵۰۴عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم۳۳۰۵۰,۴۷۰نقدی۱۵۱۴۱۰عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۶۳,۵۷۷نقدی۶۹۹۳۴عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۳۹۹۵۳,۱۶۱نقدی۵۸۴۷۷عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲۵۰۱KJپتروشیمی جم۱۱۰۴۴,۵۳۸نقدی۴۸۹۹۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۱,۰۱۲۴۰,۵۶۱نقدی۴۴۶۱۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم۲,۰۰۲۵۱,۵۸۳سلف۱۵۴۷۴۹عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UVپتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۱,۳۲۳سلف۴۵۴۵۵عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۱۱۰۴۴,۰۴۶نقدی۴۸۴۵۰عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۸۲,۲۱۵نقدی۹۰۴۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۲۶۴۴۴,۰۴۶نقدی۴۸۴۵۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۷۵۰۴۲,۳۸۶نقدی۱۲۷۱۵۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۵۰۶۴۴,۰۴۶نقدی۴۸۴۵۰عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۴,۰۹۲نقدی۱۶۲۲۷۶عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۵,۶۶۸نقدی۱۶۷۰۰۴عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۵,۶۶۸نقدی۱۶۷۰۰۴عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۷۵۰۵۵,۳۰۰نقدی۱۶۵۹۰۰عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۱,۰۰۰۵۸,۰۰۱نقدی۱۷۴۰۰۳عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۵۰۶۴۴,۰۴۶نقدی۴۸۴۵۰عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم۶۴۸۴۲,۵۷۶نقدی۱۲۷۷۲۸عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UVپلی پروپیلن جم۱۱۰۵۱,۳۴۷نقدی۱۵۴۰۴۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم۳۳۰۴۷,۹۹۱سلف۱۴۳۹۷۳عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP550Jپلی پروپیلن جم۲۲۰۴۲,۵۷۶نقدی۱۲۷۷۲۸عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون۶۶۰۴۲,۵۷۶سلف۱۲۷۷۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۲۰۰۵۰,۳۲۵نقدی۱۵۰۹۷۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۴۴۰۴۳,۱۸۶نقدی۴۷۵۰۴عمدهعادی

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ آبان ماه ۹۶

لازم بذکر است , اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?
درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده ظروف پلیمری , تانکر , بشکه , وان پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

اشتراک گذاری :