04
ژوئن

استفاده از پلیمرهای هوشمند جهت دسترسی به اهداف در صنایع پلیمر

یک کارشناس صنایع پلیمر گفت: ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﺷﺎن این اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را تسهیل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. مهندس آرمین روشن قیاس، با بیان اینکه ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ای ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎزار خوبی را از آن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد، گفت:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮐﻪ این نوع مواد از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی زﯾﺎدی در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺪا می کنند.

کارشناس صنایع پلیمر ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در اﺻﻄﻼح موادی دانست ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درک ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و افزود: امروزه کاربرد این مواد(پلیمرها و کامپوزیت های هوشمند) در بسیاری از ﺣﻮزه‌ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. وی تصریح کرد: ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺑﺎﻓﺖ‌ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ دار، ﻣﯿﮑﺮو ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ، ﺳﺎزه‌ﻫﺎی ﺧﻮدآرا و نانوساختارهای متغیر از جمله علوم و صنایعی هستند که از سال ۱۹۹۲ و با ﺗﺠﺎری ﺷﺪن اوﻟﯿﻦ ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﺸﺎن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوری را در اﯾﻦ ﻗﺮن ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
مهندس روشن قیاس عنوان کرد: اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮی از ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاد و ﺳﺎزهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، اﺷﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ. کارشناس صنایع پلیمر با اشاره به دسته بندی پلیمرهای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آن، گفت: نوع اول ماکرومولکول‌های هوشمند محلول و خطی هستند که پلیمر در اثر محرک می‌تواند به طور برگشت پذیر دچار فروپاشی ساختار شود.
نوع دوم شامل شبکه‌های هوشمند دارای پیوند عرضی می‌شود که رفتار تورم آنها تحت تاثیر محیط اطرافشان قرار گیرد و نوع سوم سطوح هوشمند است که پلیمرهای روی سطح دچار فروپاشی و تورم به طور بازگشت پذیر می شوند و می‌توانند سطح مشترک را از حالت آب دوست به آب گریز و برعکس تبدیل کنند. وی متذکر شد: ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻮق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ با ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی تزریقی با حداقل تهاجم، سیستم دارورسانی و بسترهایی جدید در زمینه کشت سلولی یا مهندسی بافت استفاده شوند.
در حقیقت وقتی صحبت از محرک می‌شود یعنی(دما، میدان مغناطیسی یا الکتریکی یا نیروی مکانیکی) که روی منابع مختلف انرژی درون ساختار پلیمر اثر می‌گذارند و برهم کنش‌های مولکولی را در نقاط بحرانی یا نقطه انتقال تغییر می‌دهند. کارشناس صنایع پلیمر ادامه داد: ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ای از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را ﻣﯽ‌ﺗﻮانیم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﺳط ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در اروﭘﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ارﺟﺎع دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﺳﺎز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ درون ﺑﺪن ﺑه صورت ﻟﺤﻈﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ داده ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر را ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺸﺪار ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻤﻮﻗﻊ داروﻫﺎ و ﺣﺘﯽ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ را اﻋﻼم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. مهندس روشن قیاس با بیان اینکه در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون و اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺴﺘﯿﻢ، خاطرنشان کرد: از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد آن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﻮز ﺗﺠﺎری ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﻨﺪ، اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ از ﻋﻠﻢ ﭘﻠﯿﻤﺮ رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮاد ﮐﻪ در حوزه های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ، ﺧﻮدرو، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﭘﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ، کنترل کننده‌های بهداشتی، ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻈﺎﻣﯽ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد، ﻧﻮﯾﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮاد اﺳﺖ.
وی اضافه کرد: داﻣﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﮐﺎراﯾﯽ آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اگر وارد ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ‌ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ لذا ﻣﻮاد ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ﺷﺎن این اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮده و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺳﻬﻞﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. کارشناس صنایع پلیمر در پایان از چاپ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی» آن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺟﺎﻣﻊ از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد است، خبر داد و یادآور شد: کتاب مذکور که به زودی وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﮐﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻗﺎیان دﮐﺘﺮ ﭘﺮن و دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺸﺎدی است.
منبع: ایسنا

شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

برخی اخبار و مقالات پلیمری مرتبط با مطلب:درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر پلیمری , وان شیلات و بشکه مواد شیمیایی , همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده محصولات پلی اتیلن نوین , لطفا اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری :