05
دسامبر

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶

آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶

نام کالاتولید کنندهحجم کالای قابل عرضه (تن)قیمت پایه(ریال)نوع معاملهحداکثر قیمت مجازنحوه عرضهروش خرید
پلی پروپیلن نساجی RG1102XLپتروشیمی رجال۳۱۵۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی RG1102XKپتروشیمی رجال۶۸۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781پتروشیمی تندگویان۵۰۶۴۲,۹۸۴سلف۴۷۲۸۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی شازند۵۰۰۵۳,۶۷۶نقدی۱۶۱۰۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821پتروشیمی تندگویان۵۰۶۴۵,۱۰۷سلف۴۹۶۱۷عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی ایلام۱,۰۱۲۴۵,۵۶۲نقدی۵۰۱۱۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی مارون۲۲۰۴۴,۵۴۲نقدی۴۸۹۹۶عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی C30Sپتروشیمی مارون۲۲۰۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MAنوید زرشیمی۶۳۴۶,۱۵۷نقدی۱۳۸۴۷۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی SF060پتروشیمی پلی نار۲۱۰۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی بوتادین رابر۱۲۲۰پتروشیمی تخت جمشید۲۱۰۶۰,۲۴۸سلف۶۶۲۷۲عمدهعادی
پلی پروپیلن فیلم ZH525Jنوید زرشیمی۱,۰۰۸۴۴,۰۰۸نقدی۱۳۲۰۲۴عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲پتروشیمی تخت جمشید۲۱۰۵۳,۹۸۸نقدی۵۹۳۸۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵پتروشیمی بندرامام۴۲۰۴۴,۵۴۲نقدی۴۸۹۹۶عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی Z30Sپتروشیمی مارون۴۱۸۴۳,۶۱۷سلف۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332Cنوید زرشیمی۸۴۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی MR230Cپتروشیمی مارون۱۱۰۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۴۵۱سلف۵۲۱۹۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی مارون۶۶۰۵۳,۶۷۶سلف۱۶۱۰۲۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی بندرامام۱۱۰۳۲,۹۶۴نقدی۳۹۵۵۶عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230Cنوید زرشیمی۱۰۵۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی وینیل کلراید E6834پتروشیمی اروند۲۲۰۳۵,۶۰۱نقدی۴۲۷۲۱عمدهعادی
پلی پروپیلن RP270Gپتروشیمی شازند۷۰۰۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲Tپتروشیمی لاله۲۲۰۴۸,۲۶۲نقدی۵۳۰۸۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN00پتروشیمی لاله۳۳۰۵۲,۲۲۸نقدی۵۷۴۵۰عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱۰۰۳۲,۳۰۵نقدی۳۸۷۶۶عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی ZH552Rنوید زرشیمی۱۰۵۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00پتروشیمی لاله۱,۰۱۲۴۷,۴۸۰نقدی۵۲۲۲۸عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی اروند۱۱۰۳۲,۹۶۴نقدی۳۹۵۵۶عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپتروشیمی شازند۲۰۰۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲پتروشیمی بندرامام۵۰۴۵۷,۷۷۸نقدی۶۳۵۵۵عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۱۰۰۸۶,۲۴۸نقدی۹۴۸۷۲عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی ZH550Jنوید زرشیمی۸۴۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۷۵ – گرید طبیعیپتروشیمی قائد بصیر۷۰۱۰۱,۲۴۷نقدی۱۱۱۳۷۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی شازند۵۰۰۴۳,۸۵۱نقدی۴۸۲۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۱,۰۷۴سلف۴۵۱۸۱عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵پتروشیمی بندرامام۵۰۰۴۷,۴۸۰سلف۵۲۲۲۸عمدهعادی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۸۶,۲۴۸نقدی۹۴۸۷۲عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UAپتروشیمی تبریز۷۵۰۴۲,۹۲۲نقدی۱۲۸۷۶۶عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۵۷,۹۱۶نقدی۱۷۳۷۴۸عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰پتروشیمی تبریز۲۰۰۵۷,۹۱۶نقدی۱۷۳۷۴۸عمدهعادی
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰پتروشیمی تبریز۱۵۰۵۶,۲۷۷نقدی۱۶۸۸۳۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۵,۵۶۲نقدی۵۰۱۱۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJپتروشیمی آریا ساسول۱۱۰۴۸,۲۶۲نقدی۵۳۰۸۸عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰پتروشیمی تبریز۷۰۰۵۸,۱۷۵نقدی۱۷۴۵۲۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰پتروشیمی آریا ساسول۸۸۰۴۷,۴۸۰نقدی۵۲۲۲۸عمدهعادی
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰پتروشیمی تبریز۷۵۰۶۰,۴۰۶نقدی۱۸۱۲۱۸عمدهعادی
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱پتروشیمیایی تخت جمشید پارس۵۰۰۵۸,۱۷۵نقدی۱۷۴۵۲۵عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B02پتروشیمی مهاباد۱,۰۰۸۴۳,۸۵۱نقدی۴۸۲۳۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S57پتروشیمی آبادان۲۰۰۳۶,۲۶۰سلف۴۳۵۱۲عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی آبادان۱۰۰۳۲,۹۶۴سلف۳۹۵۵۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۱۱۰۳۲,۹۶۴نقدی۳۹۵۵۶عمدهعادی
پلی وینیل کلراید S65پتروشیمی غدیر۱۰۰۳۲,۹۶۴سلف۳۹۵۵۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07پتروشیمی لرستان۴۸۰۴۱,۰۷۴نقدی۴۵۱۸۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UVپتروشیمی لرستان۲۴۰۴۱,۸۵۵نقدی۴۶۰۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی ۸۲۰۰Bپتروشیمی ایلام۵۰۶۴۴,۵۴۲نقدی۴۸۹۹۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۶F8پتروشیمی کردستان۱۶۸۴۷,۴۸۰نقدی۵۲۲۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8پتروشیمی کردستان۱۲۰۴۷,۴۸۰نقدی۵۲۲۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E02پتروشیمی کردستان۲۴۰۴۷,۴۸۰نقدی۵۲۲۲۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پلیمر کرمانشاه۱,۰۰۸۴۴,۵۴۲نقدی۴۸۹۹۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000پتروشیمی مهر۱,۷۸۲۴۵,۵۶۲نقدی۵۰۱۱۸عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۱,۰۷۴سلف۴۵۱۸۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۴,۵۴۲سلف۴۸۹۹۶عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۰۵UVپتروشیمی جم۱,۰۰۱۴۱,۸۵۵نقدی۴۶۰۴۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100Nپتروشیمی جم۵۰۶۵۴,۱۹۷نقدی۱۶۲۵۹۱عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5پتروشیمی جم۲,۰۰۲۴۵,۵۶۲نقدی۵۰۱۱۸عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548Tپلی پروپیلن جم۱۱۰۵۰,۱۸۱نقدی۱۵۰۵۴۳عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548Rپلی پروپیلن جم۴۴۰۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440Lپلی پروپیلن جم۳۳۰۴۹,۱۶۵نقدی۱۴۷۴۹۵عمدهعادی
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345Sپلی پروپیلن جم۲۲۰۵۱,۷۰۵نقدی۱۵۵۱۱۵عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP552Rپلی پروپیلن جم۴۴۰۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی پروپیلن نساجی HP510Lپلی پروپیلن جم۴۴۰۴۳,۶۱۷نقدی۱۳۰۸۵۱عمدهعادی
پلی پروپیلن فیلم HP525Jپلی پروپیلن جم۱,۵۱۸۴۴,۰۰۸سلف۱۳۲۰۲۴عمدهعادی
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AAپتروشیمی امیرکبیر۳۳۰۴۳,۸۵۱نقدی۴۸۲۳۶عمدهعادی
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰Dپتروشیمی امیرکبیر۵۵۰۵۲,۲۲۸نقدی۵۷۴۵۰عمدهعادی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3پتروشیمی امیرکبیر۲۵۰۵۳,۱۵۵نقدی۱۵۹۴۶۵عمدهعادی

آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا + ۱۴ آذرماه ۹۶

لازم بذکر است , آمار معاملات مواد پلیمری بورس کالا در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین با استفاده از منابع معتبر و مراجع ذیصلاح استخراج  و در جهت رفاه حال همکاران گرامی منتشر میگردد.

آخرین تغییرات قیمت ها در اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا ی ایران / لیست قیمت و اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا / مواد اولیه پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران


شما در وبسایت رسمی شرکت پلی اتیلن نوین ( صفحه اخبار پلیمری ) هسنید ?

تولید پلاستیک تجزیه پذیر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره شرکت :
شرکت پلی اتیلن نوین تحت مدیریت مجموعه گروه صنعتی مخزن سازان نوین تولیدکننده تانکر , وان و انواع ظروف پلی اتیلن و همچنین طراح و سازنده ماشین آلات صنعت قالبگیری دورانی (خط تولید قطعات پلیمری میان تهی)روتشنال دارای گواهینامه مدیریت فرایند ISO9001 با کادری مجرب و حرفه ایی با تجربه فعالیت در بزرگترین محیط های صنعتی خاورمیانه با بیش از نیم قرن تجربه , خدمتگذار صنعت و صنعتگران و ملت بزرگ ایران…
آدرس کارخانه: تهران / شهرک صنعتی شمس آباد / بلوار سروستان
ما بهترینیم چون بهترینا رو داریم…
جهت مشاهده تولیدات شرکت پلی اتیلن نوین , لطفا روی محصولات  کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری :