16
جولای

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران، نجف ۶ تا ۱۰ شهریور ۹۶

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه های اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ اﯾﺮان در ﻋﺮاق در ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ با ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﺮاﻧﻰ در ﻃﻰ ﺑﺮﮔﺰارى اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮو ﺗﺎﮐﯿﺪات ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮى ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﻰ و ﻧﺎﻣﮕﺬارى ﺳﺎل ۱۳۹۶ ﺑﻪ ﻧﺎم ” اﻗﺘﺼﺎد…
مطالعه بیشتر