18
مه

حذف دی اکسید کربن از اتمسفر با الهام از جوجه تیغی دریایی

دی اکسید کربن از اتمسفر حذف میشود؟! محققان انگلیسی در جستجو برای پیدا کردن جوابی برای این سوال و با الهام از جوجه تیغی دریایی، روشی برای زدایش دی اکسید کربن از اتمسفر ارائه کردند. این جوجه تیغی دارای نانوذرات…
مطالعه بیشتر