31
مارس

پلیمریزاسیون یا بسپارش | تعریف | انواع | دسته‌بندی بر اساس محیط انجام واکنش + تصویر

پلیمریزاسیون یا بسپارش یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول‌های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه به وجود می‌آورند. دسته‌بندی انواع بسپارش یا پلیمریزاسیون روش‌های…
مطالعه بیشتر