10
آوریل

صنعت پایین دستی پتروشیمی | طرح مشکلات هفت گانه و دوازده پیشنهاد برای ایجاد یک میلیون شغل فوری

صنعت پایین دستی پتروشیمی کشور پیرو نامگذاری سال ۱۳۹۶ به نام اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال، رویه‌ای اجرایی را به منظور دستکم یک میلیون شغل در صنایع پائین دست پتروشیمی کشور در این صنعت به دولت پیشنهاد و منتشر کرده‌اند. اتحادیه…
مطالعه بیشتر