01
نوامبر

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶

قیمت روز مواد پلیمری در بازار تهران + ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶  LLD209امیر کبیر ۵۲,۷۰۰ ریال ۱,۲۰۰ ۲/۳۳%  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۵۲,۸۰۰ ریال -۴۰۰ /۷۵%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۵۳,۰۰۰ ریال -۷۰۰ ۱/۳%  ۲۴۲۰H امیر کبیر ۵۴,۰۰۰ ریال ۱,۲۰۰…
مطالعه بیشتر