07
مه

نانوپلیمر های هوشمندی که برای شناسایی، ممانعت و درمان بیماری تولید شده اند

نانوپلیمر های هوشمند دارو رسان باز هم خبرساز شدند و این چقدر خوب است که در عصری زندگی میکنیم که علم پزشکی واقعا روز به روز پیشرفت میکند , با آرزوی شفای همه بیماران… محققان نانوپلیمرهای هوشمندی ساختند که می‌توان…
مطالعه بیشتر