27
آوریل

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۶ اردیبهشت ماه۹۶

قیمت روزانه مواد پلیمری/ پلاستیک در بازار داخلی + ۶ اردیبهشت ماه۹۶   عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۸,۹۰۰ ریال -۱,۱۰۰ ۲/۲  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۸,۳۰۰ ریال -۱,۲۰۰ ۲/۴۲%  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۰۰۰ ریال -۸۰۰ ۱/۶۱  بادی…
مطالعه بیشتر