08
مه

تولید زیست پلیمر کیتوسان با وزن مولکولی پایین

تولید آوردن کیتین و کیتوسان محلول در آب با وزن مولکولی پایین حاصل تلاش محققان موسسه MIPT . این روش بر پایه تخریب کیتین و کیتوسان توسط پلاسما پرتو الکترونی در راکتور شیمیایی پلاسما مخصوص می‌باشد. فناوری جدید زمان لازم…
مطالعه بیشتر