04
آوریل

پلیمر سوپرجاذب بازه آبیاری را کاهش میدهد | پلیمرهای سوپرجاذب ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر وزن خود آب جذب می‌کنند

پلیمر سوپرجاذب ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر وزن خود آب جذب می‌کنند و با استفاده از این پلیمر می‌توان دور آبیاری را کاهش داد این مطالب را دیرگروه علوم زراعی و باغی واحد علمی‌کاربردی مرکز تحقیقات و آموزش سازمان جهادکشاورزی استان…
مطالعه بیشتر