11
آوریل

سخت کردن رزین های اپوکسی با روشی جدید

اپوکسی : دریک سیستم اپوکسی (خاص) می توان بااشعه یووی  واکنشی (زنجیره ای) را استارت کرد که به سرعت گسترش یافته‌ورزین (اپوکسی) موجود (درعمق)را نیز درزمانی نسبتاً کوتاه بطورکامل سخت کند. این روش که ( Radical induced cationic frontal polymerization)…
مطالعه بیشتر