08
مه

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ اردیبهشت

قیمت روزانه مواد پلیمری / پلاستیک در بازار داخلی + ۱۸ اردیبهشت ۹۶ عنوان قیمت تغییرات درصد  LLD209امیر کبیر ۴۷,۹۰۰ ریال -۱,۶۰۰ ۳/۲۳  فیلم ۰۲۰ بندر امام ۴۸,۰۰۰ ریال -۱,۵۰۰ ۳/۰۳  فیلم ۰۰۷۵ بندر امام ۴۹,۵۰۰ ریال -۳۰۰ /۶  بادی…
مطالعه بیشتر