برای تماس با مدیر عامل شرکت با شماره همراه روبرو تماس بگیرید : 09125987671
شماره تماس : 02155659631 | همراه : 09125987671

ثبت نام به صورت آنلاین بوده و پس از بررسی و قبولی در مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد . ( از طریق فرم زیر اطلاعات خود را بفرستید )

قوانین شرکت را مطالعه کنید

  • قانون یک : خلاقیت در ارائه کار جدید در شرکت در فروش یا تولید
  • قانون یک : جوان و پر انرژی
  • قانون یک : مسلط به امور کامپیوتری یا فروش و تولید
  • قانون یک : مسلط به کار برروی سایت و سئو
  • قانون یک : مسلط به ساخت و تولید یا قالبسازی و …همه برای ما قانون اولند چون ممکن است داشتن تنها یک قانون شما را به جمع ما در شرکت پلی اتیلن نوین اضافه کند
  • توضیحات خودرا در قسمت نظرات به ما اطلاع بدید

    استخدام در شرکت
    استخدام در شرکت

حمایت از کار و کارگر ایرانی افتخار ماست

شرکت‌ها و سازمان‌های مطرح و معروف در سراسر جهان برای استخدام کردن شرایط و معیار‌های خاص خودشان را دارند
که صد البته این معیار‌ها در پیشرفت هر چه بهترشان تاثیر بسزایی دارند.
از این رو برای آگاهی شما کارجویان عزیز می‌کوشیم شرایط عمومی‌استخدام در شرکت‌ را بیان کنیم
این شرایط از آخرین آگهی استخدام مربوطه اخذ شده است و طبعاً در طی زمان و باتوجه به شرایط و نیازها قابل تغییر می‌باشد
– داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان
– اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
– اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

– داﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
تذکر: در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻮﺳﻂ شرکت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض داوﻃﻠﺒﺎن، مدیریت شرکت است
– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﺳﺘﺨﺪام در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و ذﯾﺼﻼح
– ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ رﺳﻤﯽ، ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن

استخدام در مشاغل دیگر در خارج کار و گروه از پلی نوین

با داشتن این شرایط موفق به استخدام در شرکت می شوید .

پیشرفت
خلاقیت
بازاریابی

خطا: فرم تماس پیدا نشد.

اشتراک گذاری :

از طریق واتساپ با کارشناسان ما در ارتباط باشید